Home > ไลพ์สไตล์ > ท่องเที่ยว > เคล็ดลับการท่องเที่ยว > พาสปอร์ต ทำที่ไหน? ต้องเตรียมเอกสารอะไร?

พาสปอร์ต ทำที่ไหน? ต้องเตรียมเอกสารอะไร?

พาสปอร์ต (Passport)
หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!

ADVERTISEMENT


พาสปอร์ต ทำที่ไหน? ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการทำพาสปอร์ต? ทำไมต้องทำพาสปอร์ต? หากคุณกำลังมีแพลนเดินทางไปต่างประเทศ และกำลังถามคำถามเหล่านี้อยู่ บทความนี้จะตอบทุกข้อสังสัยเกี่ยวกับพาสปอร์ตของคุณ!

พาสปอร์ต คืออะไร?

พาสปอร์ต (Passport) หรือ หนังสือเดินทาง เปรียบเสมือนบัตรประชาชนที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก พาสปอร์ต เป็นเอกสารที่ใช้แสดงตนในการเดินทางออกไปต่างประเทศ พาสปอร์ตจะบันทึกการเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ และระบุข้อมูลส่วนตัวของเรา เช่น ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด สัญชาติ เพศ ส่วนสูง เลขประจำตัวประชาชน สถานที่เกิด เป็นต้น ซึ่งพาสปอร์ตนั้นเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาที่สำคัญในการขอยื่นเอกสารขอเข้าประเทศต่างๆ หรือที่เรียกกันว่า วีซ่า (Visa)

ประเภทของพาสปอร์ต - พาสปอร์ต
รูป พาสปอร์ต

5 ประเภทของพาสปอร์ต 

 1. หนังสือเดินทางธรรมดา
  (Passport)

หนังสือเดินทางเล่มสีเลือดหมู สำหรับประชาชนทั่วไป ใช้เดินทางไปต่างประเทศแบบส่วนตัว หรือเพื่อการท่องเที่ยว พาสปอร์ตมีอายุไม่เกิน 5 ปี

 1. หนังสือเดินทางราชการ
  (Official Passport) 

หนังสือเดินทางเล่มสีน้ำเงิน สำหรับข้าราชการเท่านั้น ใช้เดินทางไปราชการในต่างประเทศหรือเพื่อทำประโยชน์แก่ทางราชการ พาสปอร์ตมีอายุไม่เกิน 5 ปี

 1. หนังสือเดินทางทูต
  (Diplomatic Passport) 

หนังสือเดินทางเล่มสีแดงสด สำหรับนักการทูตและข้าราชการการเมือง ใช้เดินทางไปราชการต่างประเทศเท่านั้น พาสปอร์ตประเภทนี้มีอายุไม่เกิน 5 ปี

 1. หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม
  (Gratis Passport) 

นังสือเดินทางเล่มสีน้ำตาล สำหรับข้าราชการเกษียณอายุและพนักงานของรัฐ ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยทุนส่วนตัว หรือไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

 1. หนังสือเดินทางชั่วคราว
  (Temporary Passport)

หนังสือเดินทางชั่วคราวแบ่งออกเป็น หนังสือเดินทางพระ และ หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ พาสปอร์ตประเภทนี้มีอายุ 2 ปีเท่านั้น


พาสปอร์ต ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง- - พาสปอร์ต
รูปเอกสาร

ทำ พาสปอร์ต ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

การขอทำ พาสปอร์ต สำหรับบุคคลบรรลุนิติภาวะ (ประชาชนทั่วไป ที่อายุเกิน 20 ปีขึ้นไป) โปรดเตรียมเอกสารดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
 • หากเคยเปลี่ยนชื่อ หรือวันเดือนปีเกิด ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ

การขอทำ พาสปอร์ต สำหรับผู้เยาว์ต่ำกว่า 15 ปี โปรดเตรียมเอกสารดังนี้

 • สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาสูติบัตรต้องได้รับการรับรองจากอำเภอ/เขต
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง หากชื่อ-นามสกุลบิดา มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุลที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่า และจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดามารดาที่ไม่มา ในกรณีที่บิดา/มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้ **หนังสือยินยอมของบิดา/มารดา ต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต (ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่งมาแสดงตัวให้ความยินยอม)
 • เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรอง บุตรหรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดา หรือมารดา เป็นต้น
 • กรณีบิดา มารดาผู้เยาว์เสียชีวิต / บิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและ ไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ /บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง

การขอทำ พาสปอร์ต สำหรับผู้เยาว์ระหว่าง 15 – 20 ปี โปรดเตรียมเอกสารดังนี้

หากทำบัตรประชาชนแล้วสามารถติดต่อขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง โดยมีเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง ดังนี้

 • หนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองที่ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขตมาแสดงประกอบการยื่นคำร้อง หากไม่มีหนังสือยินยอม บิดาและมารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นคำร้อง (หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาไม่ได้ ให้มาลงนามในวันรับเล่ม) หรือ มีหนังสือยินยอม จากฝ่ายที่มาไม่ได้มาแสดง เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหากเป็นสำเนาต้องผ่านการรับรองสำเนาถูกต้อง จากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย
 • เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรมใบ สำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น

ขั้นตอนการยื่นขอพาสปอร์ต - พาสปอร์ต
รูป พาสปอร์ต

ขั้นตอนการยื่นขอพาสปอร์ต

 1. รับบัตรคิวและรอเรียก
 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก (หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย) พร้อมกับเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ฯลฯ
 3. วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า
 4. แจ้งความประสงค์ หากต้องการขอรับเล่มพาสปอร์ตทางไปรษณีย์
 5. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (หากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์จะมีค่าส่งไปรษณีย์เพิ่มอีก 40 บาท)
 6. รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่มตามวันที่ที่ทางพนักงานแจ้งไว้

ลงทะเบียนทำพาสปอร์ตออนไลน์ - พาสปอร์ต
รูป พาสปอร์ต

ลงทะเบียนทำพาสปอร์ตออนไลน์

การทำพาสปอร์ตออนไลน์ คือ การลงทะเบียนจองคิวทำพาสปอร์ตล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาต้องรอคิวที่ยาวนาน โดยคุณสามารถเลือกวันเวลา และสาขาที่จะคุณประสงค์เข้าไปทำพาสปอร์ต โดยคุณสามารถเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บนี้ www.passport.in.th

เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้า

 1. การลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สำหรับการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น
 2. สมัครสมาชิก 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รายการจอง
 3. สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 1 วันทำการ (ไม่นับวันที่ทำรายการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทำรายการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ
 4. ต้องมารายงานตัวและแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ท่านลงทะเบียนขอรับบริการไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาขอรับบริการ มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก
 5. กรณีที่การลงทะเบียนถูกยกเลิกตามเงื่อนไขข้อที่ 3 ท่านจะไม่สามารถใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้าได้อีกภายใน 30 วัน
 6. ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันของตนเองและเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น
 7. เตรียมเอกสาร – หลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนด กรณีที่เอกสาร – หลักฐานไม่ครบถ้วน ทางกองหนังสือเดินทางขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการยื่นคำร้องหนังสือเดินทางของท่าน
 8. เงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทางเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2)

ทำ พาสปอร์ต ต้องรอกี่วัน- - พาสปอร์ต
รูป นาฬิกา

ทำ พาสปอร์ต ต้องรอกี่วัน?

สำหรับการรับเล่มพาสปอร์ต ระยะเวลาในการออกเอกสารจะขึ้นอยู่กับสถานที่ ที่ได้ไปทำ และวิธีการรับ

 • หากยื่นที่กรมการกงสุล
  สามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการ ไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
 • หากยื่นที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา)
  จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 2 วันทำการ ไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
 • หากยื่นที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (ในเขตเมือง)
  จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ

หากไม่สามารถไปรับเล่ม Passport เองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเล่ม Passport แทนได้ หรือจะให้จัดส่งทางไปรณีย์ก็ได้


การทำพาสปอร์ตแบบเร่งด่วน

ทุกวันนี้เราสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง เล่มด่วน (ประเภทบุคคลทั่วไปและราชการ) ทั้งแบบรับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน และแบบรับเล่มในวันทำการถัดไป ได้แล้ว เพียงต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 • ยื่นคำร้องและชำระเงินให้เสร็จภายในเวลา 12.00น. (รับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น.)
 • ให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น

ประสงค์รับเล่มพาสปอร์ตภายในวันทำการเดียวกัน ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

 • ขอรับเล่มได้ในวันเดียวกันที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 15.30 – 14.30 น.

ประสงค์รับเล่มพาสปอร์ตในวันทำการถัดไป ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

 • รับเล่มในวันทำการถัดไป (24 ชม. นับจากชำระเงิน)

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางเล่มด่วนจำกัดโควต้าการให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่มเท่านั้น และไม่มีบริการเหล่านี้ที่สำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่
สอบถามเพิ่มเติม : โทร. Call Center 02 572 8442 (24 ชม.)


พาสปอร์ตหาย ต้องทำอย่างไร?

พาสปอร์ตหายในประเทศ

 • หากจำเลขที่พาสปอร์ตที่สูญหายได้ หรือ มีได้ทำสำเนาพาสปอร์ตเอาไว้
  ให้ติดต่อแจ้งความต่อตำรวจและนำใบแจ้งความจากตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่
 • หากจำเลขที่พาสปอร์ตที่สูญหายไม่ได้
  ให้ติดต่อกับกรมการกงสุลหรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพื่อค้นหาประวัติเลขที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมก่อน หลังจากนั้นไปติดต่อแจ้งความต่อตำรวจและนำใบแจ้งความจากตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่

พาสปอร์ตหายในต่างประเทศ

ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้น พร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้ว เอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน


พาสปอร์ตหาย ต้องทำอย่างไร- - พาสปอร์ต
รูปแผนที่

พาสปอร์ต ทำที่ไหน?

 1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
  (คลิกดูแผนที่)

ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล
หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์
  (คลิกดูแผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
โทรศัพท์ : 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246
โทรสาร : 02 136 3801

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
  (คลิกดูแผนที่)

ที่อยู่ : อาคาร SC Plaza ชั้น 2 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
โทรศัพท์ : 02 422 3431
โทรสาร : 02 422 3432

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
  (คลิกดูแผนที่)

ที่อยู่ : (ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์ : 02 024 8362-63, 02 024 8365
โทรสาร : 02 024 8361

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย
  (คลิกดูแผนที่)

ที่อยู่ : (สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตยถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 02-024-8896, 093-010-5247
โทรสาร : 02-024-8897


ต่างจังหวัด

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
  (คลิกดูแผนที่)

ที่อยู่ : (ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038-422438
โทรสาร : 038-422437

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
  (คลิกดูแผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5389-1535-6
โทรสาร : 0-5389-1534

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย
  (คลิกดูแผนที่)

ที่อยู่ : อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053-175375
โทรสาร : 053-175374

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
  (คลิกดูแผนที่)

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131,
โทรสาร : 055-258-117

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
  (คลิกดูแผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-233-453, 056-233-454
โทรสาร : 056-233-452

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
  (คลิกดูแผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-212827, 042-212-318
โทรสาร : 042-222-810

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
  (คลิกดูแผนที่)

ที่อยู่ : ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประตูฝั่งทางทิศตะวันตก ฝั่งสำนักงานประกันสังคม ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4324-2707, 0-4324-2655
โทรสาร : 0-4324-3441

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี (คลิกดูแผนที่)

ที่อยู่ :อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-344581-2
โทรสาร : 045-344646
E-mail : passport_ubon@hotmail.com

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
  (คลิกดูแผนที่)

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-243-132, 044-243-124
โทรสาร : 044-243-133

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี
  (คลิกดูแผนที่)

ที่อยู่ :  อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-301-706-9
โทรสาร : 039-301-707

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
  (คลิกดูแผนที่)

ที่อยู่ : ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-274940,077-274942-3
โทรสาร : 077-274941

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
  (คลิกดูแผนที่)

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083
โทรสาร : 076-222-082

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
  (คลิกดูแผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-326-510
โทรสาร : 074-326511

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา
  (คลิกดูแผนที่)

ที่อยู่ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ :  073-274-526, 073-274-036, 073-274-037
โทรสาร : 073-274-527

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , , ,