พาสปอร์ต ทำที่ไหน? ต้องเตรียมเอกสารอะไร?

พาสปอร์ต (Passport)

ADVERTISEMENT

[สารบัญ] พาสปอร์ต ทำที่ไหน? ต้องเตรียมเอกสารอะไร?
  Add a header to begin generating the table of contents
  พาสปอร์ต ทำที่ไหน? ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการทำพาสปอร์ต? ทำไมต้องทำพาสปอร์ต? หากคุณกำลังมีแพลนเดินทางไปต่างประเทศ และกำลังถามคำถามเหล่านี้อยู่ บทความนี้จะตอบทุกข้อสังสัยเกี่ยวกับพาสปอร์ตของคุณ!

  พาสปอร์ต คืออะไร?

  พาสปอร์ต (Passport) หรือ หนังสือเดินทาง เปรียบเสมือนบัตรประชาชนที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก พาสปอร์ต เป็นเอกสารที่ใช้แสดงตนในการเดินทางออกไปต่างประเทศ พาสปอร์ตจะบันทึกการเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ และระบุข้อมูลส่วนตัวของเรา เช่น ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด สัญชาติ เพศ ส่วนสูง เลขประจำตัวประชาชน สถานที่เกิด เป็นต้น ซึ่งพาสปอร์ตนั้นเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาที่สำคัญในการขอยื่นเอกสารขอเข้าประเทศต่างๆ หรือที่เรียกกันว่า วีซ่า (Visa)
  ประเภทของพาสปอร์ต - พาสปอร์ต
  รูป พาสปอร์ต

  5 ประเภทของพาสปอร์ต 

  1. หนังสือเดินทางธรรมดา (Passport)

  หนังสือเดินทางเล่มสีเลือดหมู สำหรับประชาชนทั่วไป ใช้เดินทางไปต่างประเทศแบบส่วนตัว หรือเพื่อการท่องเที่ยว พาสปอร์ตมีอายุไม่เกิน 5 ปี
  1. หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) 

  หนังสือเดินทางเล่มสีน้ำเงิน สำหรับข้าราชการเท่านั้น ใช้เดินทางไปราชการในต่างประเทศหรือเพื่อทำประโยชน์แก่ทางราชการ พาสปอร์ตมีอายุไม่เกิน 5 ปี
  1. หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic Passport) 

  หนังสือเดินทางเล่มสีแดงสด สำหรับนักการทูตและข้าราชการการเมือง ใช้เดินทางไปราชการต่างประเทศเท่านั้น พาสปอร์ตประเภทนี้มีอายุไม่เกิน 5 ปี
  1. หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis Passport) 

  นังสือเดินทางเล่มสีน้ำตาล สำหรับข้าราชการเกษียณอายุและพนักงานของรัฐ ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยทุนส่วนตัว หรือไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
  1. หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport)

  หนังสือเดินทางชั่วคราวแบ่งออกเป็น หนังสือเดินทางพระ และ หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ พาสปอร์ตประเภทนี้มีอายุ 2 ปีเท่านั้น
  พาสปอร์ต ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง- - พาสปอร์ต
  รูปเอกสาร

  ทำ พาสปอร์ต ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

  การขอทำ พาสปอร์ต สำหรับบุคคลบรรลุนิติภาวะ (ประชาชนทั่วไป ที่อายุเกิน 20 ปีขึ้นไป) โปรดเตรียมเอกสารดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
  • หากเคยเปลี่ยนชื่อ หรือวันเดือนปีเกิด ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ

  การขอทำ พาสปอร์ต สำหรับผู้เยาว์ต่ำกว่า 15 ปี โปรดเตรียมเอกสารดังนี้

  • สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาสูติบัตรต้องได้รับการรับรองจากอำเภอ/เขต
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง หากชื่อ-นามสกุลบิดา มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุลที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่า และจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
  • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดามารดาที่ไม่มา ในกรณีที่บิดา/มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้ **หนังสือยินยอมของบิดา/มารดา ต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต (ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่งมาแสดงตัวให้ความยินยอม)
  • เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรอง บุตรหรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดา หรือมารดา เป็นต้น
  • กรณีบิดา มารดาผู้เยาว์เสียชีวิต / บิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและ ไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ /บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง

  การขอทำ พาสปอร์ต สำหรับผู้เยาว์ระหว่าง 15 – 20 ปี โปรดเตรียมเอกสารดังนี้

  หากทำบัตรประชาชนแล้วสามารถติดต่อขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง โดยมีเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง ดังนี้
  • หนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองที่ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขตมาแสดงประกอบการยื่นคำร้อง หากไม่มีหนังสือยินยอม บิดาและมารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นคำร้อง (หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาไม่ได้ ให้มาลงนามในวันรับเล่ม) หรือ มีหนังสือยินยอม จากฝ่ายที่มาไม่ได้มาแสดง เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหากเป็นสำเนาต้องผ่านการรับรองสำเนาถูกต้อง จากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย
  • เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรมใบ สำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น

  ขั้นตอนการยื่นขอพาสปอร์ต - พาสปอร์ต
  รูป พาสปอร์ต

  ขั้นตอนการยื่นขอพาสปอร์ต

  1. รับบัตรคิวและรอเรียก
  2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก (หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย) พร้อมกับเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ฯลฯ
  3. วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า
  4. แจ้งความประสงค์ หากต้องการขอรับเล่มพาสปอร์ตทางไปรษณีย์
  5. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (หากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์จะมีค่าส่งไปรษณีย์เพิ่มอีก 40 บาท)
  6. รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่มตามวันที่ที่ทางพนักงานแจ้งไว้

  ลงทะเบียนทำพาสปอร์ตออนไลน์ - พาสปอร์ต
  รูป พาสปอร์ต

  ลงทะเบียนทำพาสปอร์ตออนไลน์

  การทำพาสปอร์ตออนไลน์ คือ การลงทะเบียนจองคิวทำพาสปอร์ตล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาต้องรอคิวที่ยาวนาน โดยคุณสามารถเลือกวันเวลา และสาขาที่จะคุณประสงค์เข้าไปทำพาสปอร์ต โดยคุณสามารถเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บนี้ www.passport.in.th

  เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้า

  1. การลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สำหรับการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น
  2. สมัครสมาชิก 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รายการจอง
  3. สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 1 วันทำการ (ไม่นับวันที่ทำรายการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทำรายการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ
  4. ต้องมารายงานตัวและแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ท่านลงทะเบียนขอรับบริการไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาขอรับบริการ มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก
  5. กรณีที่การลงทะเบียนถูกยกเลิกตามเงื่อนไขข้อที่ 3 ท่านจะไม่สามารถใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้าได้อีกภายใน 30 วัน
  6. ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันของตนเองและเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น
  7. เตรียมเอกสาร – หลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนด กรณีที่เอกสาร – หลักฐานไม่ครบถ้วน ทางกองหนังสือเดินทางขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการยื่นคำร้องหนังสือเดินทางของท่าน
  8. เงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทางเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2)

  ทำ พาสปอร์ต ต้องรอกี่วัน- - พาสปอร์ต
  รูป นาฬิกา

  ทำ พาสปอร์ต ต้องรอกี่วัน?

  สำหรับการรับเล่มพาสปอร์ต ระยะเวลาในการออกเอกสารจะขึ้นอยู่กับสถานที่ ที่ได้ไปทำ และวิธีการรับ
  • หากยื่นที่กรมการกงสุล สามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการ ไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
  • หากยื่นที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 2 วันทำการ ไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
  • หากยื่นที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ
  หากไม่สามารถไปรับเล่ม Passport เองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเล่ม Passport แทนได้ หรือจะให้จัดส่งทางไปรณีย์ก็ได้

  การทำพาสปอร์ตแบบเร่งด่วน

  ทุกวันนี้เราสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง เล่มด่วน (ประเภทบุคคลทั่วไปและราชการ) ทั้งแบบรับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน และแบบรับเล่มในวันทำการถัดไป ได้แล้ว เพียงต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  • ยื่นคำร้องและชำระเงินให้เสร็จภายในเวลา 12.00น. (รับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น.)
  • ให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น

  ประสงค์รับเล่มพาสปอร์ตภายในวันทำการเดียวกัน ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

  • ขอรับเล่มได้ในวันเดียวกันที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 15.30 – 14.30 น.

  ประสงค์รับเล่มพาสปอร์ตในวันทำการถัดไป ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

  • รับเล่มในวันทำการถัดไป (24 ชม. นับจากชำระเงิน)
  หมายเหตุ : หนังสือเดินทางเล่มด่วนจำกัดโควต้าการให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่มเท่านั้น และไม่มีบริการเหล่านี้ที่สำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ สอบถามเพิ่มเติม : โทร. Call Center 02 572 8442 (24 ชม.)

  พาสปอร์ตหาย ต้องทำอย่างไร?

  พาสปอร์ตหายในประเทศ

  • หากจำเลขที่พาสปอร์ตที่สูญหายได้ หรือ มีได้ทำสำเนาพาสปอร์ตเอาไว้ ให้ติดต่อแจ้งความต่อตำรวจและนำใบแจ้งความจากตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่
  • หากจำเลขที่พาสปอร์ตที่สูญหายไม่ได้ ให้ติดต่อกับกรมการกงสุลหรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพื่อค้นหาประวัติเลขที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมก่อน หลังจากนั้นไปติดต่อแจ้งความต่อตำรวจและนำใบแจ้งความจากตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่

  พาสปอร์ตหายในต่างประเทศ

  ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้น พร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้ว เอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน
  พาสปอร์ตหาย ต้องทำอย่างไร- - พาสปอร์ต
  รูปแผนที่

  พาสปอร์ต ทำที่ไหน?

  1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ (คลิกดูแผนที่)
  ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442
  1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์ (คลิกดูแผนที่)
  ที่อยู่ : ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E โทรศัพท์ : 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246 โทรสาร : 02 136 3801
  1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า (คลิกดูแผนที่)
  ที่อยู่ : อาคาร SC Plaza ชั้น 2 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี โทรศัพท์ : 02 422 3431 โทรสาร : 02 422 3432
  1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี (คลิกดูแผนที่)
  ที่อยู่ : (ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 โทรศัพท์ : 02 024 8362-63, 02 024 8365 โทรสาร : 02 024 8361
  1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย (คลิกดูแผนที่)
  ที่อยู่ : (สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตยถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โทรศัพท์ : 02-024-8896, 093-010-5247 โทรสาร : 02-024-8897

  ต่างจังหวัด

  1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา (คลิกดูแผนที่)
  ที่อยู่ : (ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 038-422438 โทรสาร : 038-422437
  1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ (คลิกดูแผนที่)
  ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ : 0-5389-1535-6 โทรสาร : 0-5389-1534
  1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย (คลิกดูแผนที่)
  ที่อยู่ : อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ : 053-175375 โทรสาร : 053-175374
  1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก (คลิกดูแผนที่)
  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร : 055-258-117
  1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ (คลิกดูแผนที่)
  ที่อยู่ : ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร : 056-233-452
  1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี (คลิกดูแผนที่)
  ที่อยู่ : ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 042-212827, 042-212-318 โทรสาร : 042-222-810
  1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น (คลิกดูแผนที่)
  ที่อยู่ : ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประตูฝั่งทางทิศตะวันตก ฝั่งสำนักงานประกันสังคม ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 0-4324-2707, 0-4324-2655 โทรสาร : 0-4324-3441
  1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี (คลิกดูแผนที่)
  ที่อยู่ :อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : 045-344581-2 โทรสาร : 045-344646 E-mail : passport_ubon@hotmail.com
  1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา (คลิกดูแผนที่)
  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร : 044-243-133
  1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี (คลิกดูแผนที่)
  ที่อยู่ :  อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-301-706-9 โทรสาร : 039-301-707
  1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี (คลิกดูแผนที่)
  ที่อยู่ : ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : 077-274940,077-274942-3 โทรสาร : 077-274941
  1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต (คลิกดูแผนที่)
  ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร : 076-222-082
  1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา (คลิกดูแผนที่)
  ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ : 074-326-510 โทรสาร : 074-326511
  1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา (คลิกดูแผนที่)
  ที่อยู่ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ :  073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 โทรสาร : 073-274-527

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  ติดตามรับบทความน่าสนใจ​

  ADVERTISEMENT

  คุณอาจชอบ..

  Scroll to Top