SDGs คืออะไร เหตุใดจึงสำคัญ และตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!

ADVERTISEMENT


Sustainable Development Goals (SDGs) คือชุดของเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและพึ่งพากัน 17 ข้อ รับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนกันยายน 2558 โดยมีเป้าหมายให้บรรลุภายในปี 2573 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีเป้าหมายเพื่อขจัดความยากจน ปกป้องโลก และสร้างหลักประกันสันติภาพและ ความเจริญรุ่งเรืองสำหรับทุกคน เป็นการเรียกร้องให้รัฐบาล ธุรกิจ และบุคคลทั่วไปทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ในบทความนี้ เราจะสำรวจว่า SDGs คืออะไร เหตุใดจึงสำคัญ และตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

Sgds

SDGs คืออะไร?

SDGs เป็นชุดเป้าหมาย 17 ข้อที่จัดการกับปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วนที่สุดที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เป้าหมายเหล่านี้คือ:

 1. ไม่มีความยากจน
 2. ความหิวเป็นศูนย์
 3. สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 4. การศึกษาที่มีคุณภาพ
 5. ความเท่าเทียมทางเพศ
 6. น้ำสะอาดและสุขาภิบาล
 7. พลังงานสะอาดราคาไม่แพง
 8. งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
 10. ความไม่เท่าเทียมกันที่ลดลง
 11. เมืองและชุมชนยั่งยืน
 12. การบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบ
 13. การดำเนินการด้านสภาพอากาศ
 14. ชีวิตใต้น้ำ
 15. ชีวิตบนบก
 16. สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
 17. ความร่วมมือเพื่อเป้าหมาย

เป้าหมายเหล่านี้แต่ละข้อยังแยกย่อยออกเป็นเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งเป็นแผนงานสำหรับการบรรลุ SDGs ภายในปี 2573 SDGs เป็นสากล หมายความว่าใช้ได้กับทุกประเทศ โดยไม่คำนึงถึงระดับการพัฒนา

ทำไม SDGs ถึงสำคัญ?

SDGs มีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ

 • ประการแรก SDGs จัดเตรียมกรอบการทำงานเพื่อจัดการกับปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วนที่สุดที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน การทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ เราสามารถสร้างโลกที่เท่าเทียม ยั่งยืน และมั่งคั่งสำหรับทุกคน
 • ประการที่สอง SDGs มีความเชื่อมโยงและพึ่งพาซึ่งกันและกัน หมายความว่าความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายหนึ่งสามารถส่งผลดีต่อเป้าหมายอื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น การลดความยากจน (เป้าหมายที่ 1) สามารถนำไปสู่การปรับปรุงด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (เป้าหมายที่ 3) และการศึกษา (เป้าหมายที่ 4) ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ (เป้าหมายที่ 8) และลดความเหลื่อมล้ำ (เป้าหมายที่ 10)
 • ประการสุดท้าย SDGs มีความสำคัญเนื่องจากเป็นตัวแทนของวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับอนาคต การทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ เราสามารถสร้างโลกที่สงบสุข ยุติธรรม และยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคตได้

ตัวอย่าง SGDs

ตัวอย่างเป้าหมายที่ 3 – สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
หนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเร่งด่วนที่สุดคือเป้าหมายที่ 3 – สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ รวมถึงบริการป้องกันและรักษา และเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี การบรรลุเป้าหมายนี้เป็นสิ่งสำคัญในการลดความยากจน ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างสังคมที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากขึ้น

ตัวอย่างของวิธีการบรรลุเป้าหมายที่ 3
คือผ่านงานของ Partners In Health (PIH) ซึ่งเป็นองค์กรด้านสุขภาพระดับโลกที่ทำงานเพื่อให้บริการด้านสุขภาพคุณภาพสูงแก่ชุมชนที่ยากจนที่สุดและเปราะบางที่สุดทั่วโลก PIH ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 โดยดร. พอล ฟาร์เมอร์ แพทย์และนักมานุษยวิทยา จากนั้นได้เติบโตเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการด้านสุขภาพ นักวิจัย และนักเคลื่อนไหวทั่วโลก

PIH ดำเนินงานในหลายประเทศ รวมถึงเฮติ รวันดา มาลาวี และเปรู และให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย รวมถึงการรักษาเอชไอวี/เอดส์ การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก สุขภาพจิต และการดูแลเบื้องต้น PIH ใช้แนวทางแบบองค์รวมในการดูแลสุขภาพ โดยตระหนักว่าปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ สามารถมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพ

หนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของ PIH คือโครงการ Community Health Worker (CHW) ซึ่งฝึกอบรมและว่าจ้างสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้บริการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในชุมชนของตนเอง บุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้บริการที่หลากหลาย รวมถึงการดูแลทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน การให้สุขศึกษา และการป้องกันโรค พวกเขายังได้รับการฝึกฝนให้ระบุและส่งต่อกรณีที่ซับซ้อนมากขึ้นไปยังสถานพยาบาลระดับสูง

โปรแกรม CHW มีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในชุมชนที่ดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ในเฮติที่ PIH ทำงานมาตั้งแต่ปี 2530 โครงการ CHW ได้ช่วยลดการตายของทารกลง 75% และการตายของมารดาลง 50% ในรวันดาซึ่ง PIH ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 โครงการ CHW ได้ช่วยลดการตายของเด็กลง 67%

นอกจากโครงการ CHW แล้ว PIH ยังดำเนินโครงการอื่นๆ อีกหลายแห่งที่มุ่งปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในชุมชนที่ทำงาน โปรแกรมเหล่านี้รวมถึง:

การรักษาและป้องกันเอชไอวี/เอดส์: PIH ให้บริการรักษาและป้องกันเอชไอวี/เอดส์ในหลายประเทศ รวมถึงเฮติ รวันดา และมาลาวี ในเฮติ PIH ดำเนินโครงการรักษาเอชไอวี/เอดส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสแก่ผู้ป่วยมากกว่า 10,000 ราย

การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก: PIH ให้บริการดูแลสุขภาพแม่และเด็กในหลายประเทศ รวมถึงเฮติ รวันดา และมาลาวี ตัวอย่างเช่น ในเฮติ PIH ดำเนินการศูนย์สุขภาพแม่และเด็กที่ให้บริการการดูแลก่อนคลอดและหลังคลอด บริการวางแผนครอบครัว และการดูแลเด็ก

การดูแลสุขภาพจิต: PIH ตระหนักดีว่าสุขภาพจิตเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดี ในหลายประเทศ รวมทั้งเฮติและรวันดา PIH ให้บริการด้านสุขภาพจิต รวมถึงการให้คำปรึกษาและการใช้ยา

การดูแลเบื้องต้น: PIH ให้บริการปฐมภูมิขั้นพื้นฐานในหลายประเทศ รวมถึงเฮติ รวันดา และมาลาวี บริการเหล่านี้รวมถึงการวินิจฉัยและการรักษาโรคทั่วไป เช่น มาลาเรียและวัณโรค

งานของ PIH เป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีการที่ SDG ของการมีสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีสามารถทำได้ผ่านแนวทางแบบองค์รวมในการดูแลสุขภาพของชุมชน ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่น PIH สามารถให้บริการดูแลสุขภาพคุณภาพสูงที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของแต่ละชุมชน แนวทางนี้ไม่เพียงปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในชุมชนที่ PIH ดำเนินการ แต่ยังช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพและชุมชนที่พวกเขาให้บริการ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแสดงถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับโลกที่เท่าเทียม ยั่งยืน และเจริญรุ่งเรือง การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้จะต้องใช้ความพยายามร่วมกันของรัฐบาล ธุรกิจ และบุคคลทั่วโลก ตัวอย่างของ Partners In Health แสดงให้เห็นว่าความคืบหน้าไปสู่ SDGs เป็นไปได้ผ่านแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่อิงกับชุมชน ด้วยการทำงานร่วมกัน เราสามารถสร้างโลกที่ยุติธรรม สงบสุข และยั่งยืนมากขึ้นสำหรับคนรุ่นอนาคต

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , ,