สิทธิประกันสังคม มีอะไรบ้าง? | วิธีเช็คสิทธิ์ของเรา ขั้นตอนในปี 2563

สิทธิประกันสังคม 2563
[สารบัญ] สิทธิประกันสังคม มีอะไรบ้าง? | วิธีเช็คสิทธิ์ของเรา ขั้นตอนในปี 2563
  Add a header to begin generating the table of contents

  รู้ไหมว่าสิทธิที่จะได้รับจากประกันสังคมนั้นมีอะไรบ้าง โดยวันนี้เราก็มีข้อมูลมาให้คุณได้ศึกษาทำความเข้าใจกันแล้ว พร้อมด้วยวิธีการเช็คสิทธิ์โดยอธิบายเป็นขั้นตอนให้เข้าใจง่าย สามารถทำตามได้เลย เอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเมื่อทำประกันสังคมแล้ว จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง

  ประกันสังคม คืออะไร?

  ประกันสังคม (Social Security) ก็คือประกันประเภทหนึ่งที่จะช่วยสร้างหลักประกันความเสี่ยงให้กับผู้ประกันตนได้เป็นอย่างดี โดยเป็นสวัสดิการของทางรัฐที่ต้องการจะช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้าง ซึ่งนายจ้างจะต้องจัดทำประกันสังคมให้กับลูกจ้างทุกคน และร่วมส่งเงินเข้าสมทบทุนให้กับลูกจ้างด้วย โดยเงินที่สมทบเข้ามาในกองทุนประกันสังคม จะเป็นเงินที่หักเปอร์เซ็นต์จากเงินเดือนของลูกจ้างส่วนหนึ่ง และเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบให้นั่นเอง ส่วนคนที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือมีอาชีพอิสระก็สามารถสมัครประกันสังคมได้ โดยจะมีแผนการจ่ายเบี้ยประกันให้เลือกหลายแผนตามความสะดวกของแต่ละคน และมีสิทธิที่ได้รับต่างกันไป

  ใครบ้างที่สามารถรับสิทธิประกันสังคม

  มาดูกันว่ามีใครบ้างที่สามารถรับสิทธิประกันสังคมได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังต่อไปนี้

  1. ลูกจ้าง/พนักงานเอกชนทั่วไป

  กลุ่มแรกก็คือลูกจ้างหรือพนักงานเอกชนทั่วไปนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น ลูกจ้างบริษัท และลูกจ้างโรงงาน เป็นต้น โดยกลุ่มนี้จะได้รับความคุ้มครองจากประกันสังคมตามมาตรา 33 ซึ่งจะได้รับสิทธิประกันสังคมทั้งหมด 7 กรณี ได้แก่ ว่างงาน, เจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, สงเคราะห์บุตร และชราภาพ

  1. เคยเป็นพนักงานแต่ลาออกแล้ว

  สำหรับกลุ่มที่สองนี้ ก็คือกลุ่มคนที่เคยเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในกลุ่มแรกมาก่อน และได้ลาออกจากการเป็นลูกจ้างแล้ว ซึ่งจะได้รับสิทธิประกันสังคมตามมาตรา 39 โดยจะได้รับสิทธิคุ้มครองทั้งหมด 6 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, คลอดบุตร, สงเคราะห์บุตร และชราภาพ

  1. อาชีพอิสระ

  กลุ่มคนที่ทำอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย ฟรีแลนซ์ ก็สามารถเข้าร่วมกองทุนประกันสังคมได้ โดยจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 40 ซึ่งจะได้รับสิทธิทั้งหมด 3 – 4 กรณีนั่นเอง ตามทางเลือกที่สมัครดังนี้

  • ทางเลือกที่ 1 ได้รับสิทธิ เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ และตาย
  • ทางเลือกที่ 2 ได้รับสิทธิ เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, ตาย และ ชราภาพ
  • ทางเลือกที่ 3 ได้รับสิทธิ เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, ตาย, ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

  คนทำงานสามารถได้รับ สิทธิประกันสังคม อะไรบ้าง?

  โดยเราจะมาพูดถึงสิทธิประกันสังคมของคนทำงานตามมาตรา 33 กันว่าจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง โดยมี 7 กรณีดังต่อไปนี้

  สิทธิประกันสังคม - ว่างงาน
  รูป สิทธิประกันสังคม
  1. ว่างงาน/ ตกงาน

  สิทธิประโยชน์ :

  กรณีที่ว่างงานหรือตกงาน คุณจะได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคม แต่จะจ่ายเท่าไหร่ก็แตกต่างกันไปตามกรณีดังต่อไปนี้

  • ถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยจะจ่ายปีละไม่เกิน 180 วัน
  • ถูกเลิกจ้างไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี จะได้รับเงินทดแทนรวมกันแล้วไม่เกิน 180 วัน ไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างกี่ครั้งก็ตาม
  • ลาออก ได้รับเงินทดแทนร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยจะจ่ายปีละไม่เกิน 90 วัน
  • ลาออกไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี จะได้รับเงินทดแทนรวมกันแล้วไม่เกิน 90 วัน ไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างกี่ครั้ง

  เงื่อนไขการรับสิทธิ์ :

  ในการจะรับสิทธิประกันสังคมกรณีว่างงานได้นั้น คุณจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป และว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 วัน ที่สำคัญจะต้องไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลิกจ้างเพราะกรณีทุจริตหรือกรณีอื่นที่เป็นการร้ายแรงอีกด้วย โดยหลังจากว่างงานให้ขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางานได้ทันที และต้องขึ้นทะเบียนภายใน 30 วันนับจากว่างงานเท่านั้น ซึ่งหลังจากขึ้นทะเบียนว่างงานแล้ว ก็จะต้องรายงานตัวต่อเนื่องทุกเดือนไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้งด้วย

  สิทธิประกันสังคม - เจ็บป่วย
  รูป สิทธิประกันสังคม
  1. เจ็บป่วย

  สิทธิประโยชน์ :

  คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีที่มีอาการเจ็บป่วย ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่

  • เจ็บป่วยทั่วไป สามารถเข้าใช้บริการรักษาจากโรงพยาบาลตามที่ระบุไว้ได้เลย เพียงแค่ยื่นบัตรประกันสังคมก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  • เจ็บป่วยฉุกเฉิน กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลตามสิทธิเท่านั้น สามารถเข้าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ โดยจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนแล้วมาเบิกภายหลัง
  • อุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลแห่งไหนก็ได้เช่นกัน โดยให้สำรองจ่ายไปก่อนแล้วนำหลักฐานมาเบิกเงินภายหลัง

  เงื่อนไขการรับสิทธิ์ :

  ผู้ประกันตนที่รับสิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยได้ จะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

  สิทธิประกันสังคม - คลอดบุตร
  รูป สิทธิประกันสังคม
  1. คลอดบุตร

  สิทธิประโยชน์ :

  กรณีคลอดบุตรสามารถใช้สิทธิของใครก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยา โดยจะได้รับค่าคลอดบุตรแบบ 13,000 บาทต่อครั้ง และยังได้รับเงินสงเคราะห์จากการลาคลอดอีกด้วย แต่จะต้องใช้สิทธิของฝ่ายหญิงเท่านั้น ซึ่งจะได้รับเงินสงเคราะห์ที่ร้อยละ 50 ของเงินเดือน และได้รับทั้งหมดเป็นเวลา 90 วัน

  เงื่อนไขการรับสิทธิ์ :

  การจะรับสิทธิประกันสังคมกรณีคลอดบุตรได้ คุณจะต้องมีการส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 เดือน

  สิทธิประกันสังคม - ทุพพลภาพ
  รูป สิทธิประกันสังคม
  1. ทุพพลภาพ

  สิทธิประโยชน์ :

  ในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ จะได้รับสิทธิประกันสังคมเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง และได้รับต่อเนื่องตลอดชีวิต และยังมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ และเงินบำเหน็จชราภาพอีกด้วย นอกจากนี้หากเสียชีวิตจะได้รับค่าทำศพอีก 40,000 บาท และได้รับเงินสงเคราะห์เสียชีวิตอีกจำนวนหนึ่ง แต่จะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วมากกว่า 3 ปีขึ้นไป

  เงื่อนไขการรับสิทธิ :

  สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ จะจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

  สิทธิประกันสังคม - เสียชีวิต
  รูป สิทธิประกันสังคม
  1. เสียชีวิต

  สิทธิประโยชน์ :

  เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิต จะได้รับค่าทำศพเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ได้รับเงินสมทบเท่ากับค่าจ้าง 2-6 เดือน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ) และยังได้รับเงินคืนกรณีชราภาพอีกด้วย แต่ผู้เป็นทายาทจะต้องขอรับภายในเวลา 2 ปีเท่านั้น

  เงื่อนไขการรับสิทธิ :

  ต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือนขึ้นไป จึงจะได้รับสิทธิประกันสังคมกรณีเสียชีวิต และที่สำคัญการเสียชีวิตจะต้องไม่เกิดจากการทำงานด้วย

  สิทธิประกันสังคม - สงเคราะห์บุตร
  รูป สิทธิประกันสังคม
  1. สงเคราะห์บุตร

  สิทธิประโยชน์ :

  นอกจากจะได้รับเงินค่าคลอดบุตรแล้ว ก็ยังมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรอีกด้วย โดยจะได้รับเดือนละ 400 บาท ไปจนถึงบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และขอรับได้ไม่เกิน 3 คน ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ดีๆ ที่คุ้มค่ามากทีเดียว

  เงื่อนไขการรับสิทธิ์ :

  สำหรับเงื่อนไขในการรับสิทธิก็ไม่ยาก โดยจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือนขึ้นไป ดังนั้นใครที่จ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขแล้ว ก็อย่าลืมขอรับสิทธิกันด้วย

  สิทธิประกันสังคม - ชรา
  รูป สิทธิประกันสังคม
  1. ชราภาพ

  สิทธิประโยชน์ :

  กรณีชราภาพจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ และเงินบำเหน็จชราภาพ ซึ่งมีรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันสังคมดังนี้

  • เงินบำนาญชราภาพ จะได้รับเป็นเงินเดือนที่ร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย
  • เงินบำเหน็จชราภาพ จะได้รับเท่ากับจำนวนเงินที่สมทบเข้ามา และอาจได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ อีกด้วย ถ้าได้ส่งเงินสมทบตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

  เงื่อนไขการรับสิทธิ :

  กรณีเงินบำนาญ จะต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 180 เดือน ส่วนเงินบำเหน็จจะได้รับกรณีที่จ่ายสมทบไม่ถึง 180 เดือน โดยทั้ง 2 กรณีนี้จะต้องมีอายุครบ 55 ปีขึ้นไปเท่านั้น และความเป็นผู้ประกันตนก็จะต้องสิ้นสุดลงแล้วด้วย

  วิธีและขั้นตอน เช็คสิทธิประกันสังคม ของเรา

  สำหรับการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมก็ไม่ยากเลย โดยมีวิธีและขั้นตอนการเช็คสิทธิดังต่อไปนี้

  สิทธิประกันสังคม - 1

  1. การเช็คสิทธิจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ sso.go.th จากนั้นให้คลิกที่ เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน/สมัครสมาชิก

  สิทธิประกันสังคม - Picture2

  1. ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกได้เลย ซึ่งก็คือเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่คุณสมัครไว้นั่นเอง

  สิทธิประกันสังคม - Picture3

  1. ให้คลิกเลือกที่ ผู้ประกันตน เพื่อตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของคุณ

  สิทธิประกันสังคม - Picture4

  1. จะมีรายละเอียดการเป็นผู้ประกันตนของคุณปรากฎขึ้นมา ให้เช็ครายละเอียดได้เลย

  ประกันสังคมเป็นประกันที่จะมอบสิทธิประโยชน์ที่ดีให้กับผู้ประกันตนได้มากทีเดียว ดังนั้นมาสมัครเป็นผู้ประกันตนแล้วส่งเงินสมทบเพื่อสร้างหลักประกันที่ดีให้กับตนเองกันเถอะ โดยสามารถเลือกสมัครตามมาตราที่ตรงกับคุณสมบัติของตนเองได้เลย

  ติดตามรับบทความน่าสนใจ​

  คุณอาจชอบ..

  .
  Scroll to Top

  ช่วยตอบคำถามเพื่อให้เราผลิตบทความที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ
  บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่?