MBTI คืออะไร แบบไหนหายาก ฉลาด น่ากลัว หรือน่าเชื่อถือที่สุด ?

MBTI คืออะไร แบบไหนหายาก ฉลาด น่ากลัว หรือน่าเชื่อถือที่สุด _

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจทางจิตวิทยาว่าผู้คนรับรู้โลกและตัดสินใจอย่างไร ซึ่งบุคลิกภาพทั้งหมดมี 16 ประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะตัว จุดแข็ง จุดอ่อน หรือแม้กระทั่งความหายาก ในบทความนี้ เราจะขออธิบายคร่าว ๆ เกี่ยวกับ 16 บุคลิกภาพเหล่านี้ ทั้งความเข้ากันได้ และความคิดเห็นทางสังคมที่ตีกรอบพวกเขา

MBTI คืออะไร ?

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) คือ แบบสอบถามที่ออกแบบมาให้เราเข้าใจประเภทบุคลิกภาพ จุดแข็ง และความชอบของตนเอง ซึ่งแบบสอบถามนี้ถูกทำมาจากทฤษฎีที่เสนอโดย Carl Jung และต่อมาได้รับการขยายโดย Isabel Briggs Myers และ Katharine Cook Briggs 

MBTI แบ่งความแตกต่างทางจิตวิทยาออกเป็น 4 ขั้ว

  1. Extraversion (E) vs. Introversion (I): สิ่งนี้อธิบายว่าผู้คนได้รับพลังงานจากโลกภายนอก (คนอื่น เหตุการณ์ ประสบการณ์) หรือจากโลกภายใน (ความคิด ไอเดีย)
  2. Sensing (S) vs. Intuition (N): สิ่งนี้เกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนรับรู้หรือรับข้อมูล ไม่ว่าจะโดยเน้นที่ความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร (Sensing) หรือโดยเน้นที่ความเป็นไปได้ ภาพใหญ่ และความเชื่อมโยงระหว่าง ข้อเท็จจริง (Intuition)
  3. Thinking (T) vs. Feeling (F): สิ่งนี้อธิบายวิธีที่ผู้คนตัดสินใจ ทั้งในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผล มีวัตถุประสงค์ (Thinking) หรือขึ้นอยู่กับค่านิยมส่วนตัว (Feeling)
  4. Judging (J) vs. Perceiving (P): สิ่งนี้เกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนจัดการกับโลกภายนอกทั้งในรูปแบบที่มีการวางแผนและเป็นระบบ (Judging) หรือในลักษณะที่ยืดหยุ่นและเป็นธรรมชาติ (Perceiving)

ความหายาก MBTI ของแต่ละบุคลิกภาพ

MBTIความหายาก
INFJ1.5%
ENTJ1.8%
INTJ2.1%
ENFJ2.5%
ENTP3.2%
INTP3.3%
ESTP4.3%
INFP4.4%
ISTP5.4%
ENFP8.1%
ESFP8.5%
ESTJ8.7%
ISFP8.8%
ISTJ11.6%
ESFJ12.3%
ISFJ13.8%

MBTI 16 บุคลิกภาพ

ISTJ – นักคำนวณ

ISTJs เป็นคนที่ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และรักข้อเท็จจริง ซึ่งเติบโต พัฒนาได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบ มีสำนึกในหน้าที่และภูมิใจที่สามารถปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอน ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดทำให้ ISTJ จึงเป็นนักบัญชีและผู้ดูแลระบบที่ดีได้

ENTP – นักโต้วาที

ENTPs เป็นคนที่มีไหวพริบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีสติปัญญาเฉียบแหลม ชอบมีส่วนร่วมในการโต้วาที พวกเขามีความอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติและชอบที่จะสำรวจความคิดและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ENTP เป็นที่รู้จักจากความสามารถในการท้าทายวัฒนธรรมดั้งเดิมและการคิดนอกกรอบ

INFP – ผู้ไกล่เกลี่ย

INFPs เป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจ มีอุดมคติ และมีความคิดลึกซึ้ง พยายามเข้าใจผู้อื่นอยู่ตลอดและมีแรงผลักดันในการทำให้โลกนี้ดีขึ้น INFP มีความคิดสร้างสรรค์และมักพบความพึงพอใจในโลกศิลปะ อย่างไรก็ตาม ความอ่อนไหวและการครุ่นคิดของพวกเขาอาจทำให้เกิดความอ่อนไหวต่ออารมณ์ได้ง่าย

ENTJ – ผู้บัญชาการ

ENTJs เป็นผู้นำที่แน่วแน่ มีกลยุทธ์ และมีลักษณะเป็นผู้นำโดยกำเนิด พวกเขามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และเก่งในการจัดระเบียบ จัดการผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ENTJ มีความมั่นใจในความสามารถของตนเองสูงและไม่กลัวที่จะต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามความกล้าแสดงออกของพวกเขา อาจทำให้ดูบ้าอำนาจเกินไปหรือหยิ่งผยองในอิทธิพลของตัวเอง

MBTI ที่คนเกลียดมากที่สุด

ENTJ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘The Commander’ มักจะถูกเกลียดอยู่เสมอ เนื่องจากความกล้าแสดงออกที่มากเกินไปบางครั้ง และประโยคคำสั่งที่ใช้บ่อยมากจนเกินไป อาจทำให้คนอื่นมองว่าเป็นคนเย่อหยิ่งและน่ารำคาญได้

ISFJ – ผู้ตั้งรับ

ISFJs เป็นคนที่อบอุ่น ห่วงใย และมีมโนธรรม คอยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้อื่น ถึงขั้นเรียกได้ว่ามีพรสวรรค์ในการคาดการณ์ความต้องการของคนรอบข้างและให้การสนับสนุนหากเพื่อนหรือพี่น้องเขาต้องการอะไร ISFJ มีความแน่วแน่และเชื่อถือได้ ทำให้พวกเขาเป็นเพื่อนและหุ้นส่วนที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม การให้ความสนใจไปที่ความต้องการของผู้อื่นมากเกินไป อาจส่งผลให้ละเลยความต้องการของตนเองได้

MBTI ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด

เมื่อพูดถึงความน่าเชื่อถือ ISTJ มักถูกขนานนามว่าเป็น ‘ผู้ตรวจสอบ’ อยู่บ่อยครั้ง เป็นที่รู้จักในด้านความรับผิดชอบ ลงมือทำจริง และให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กน้อย พวกเขามักจะให้ความสำคัญกับคำมั่นสัญญาอย่างจริงจัง

INTP – นักตรรกะ

INTPs เป็นคนที่รักในการวิเคราะห์ มีเหตุผล และชอบแก้ไขปัญหา พวกเขาชอบหาความรู้และชอบที่จะสำรวจทฤษฎี แนวคิดที่มีความซับซ้อน INTP ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและมักจะชอบอยู่คนเดียวมากกว่าการสังสรรค์

INFJ – ผู้แนะนำ

INFJs เป็นคนที่มีไหวพริบ มีความเห็นอกเห็นใจ และมีสัญชาตญาณที่จะสามารถเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง พวกเขามักจะมีแรงผลักดันที่พร้อมจะช่วยเหลือหรือคอยแนะนำผู้อื่น INFJs เป็นคนที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นด้วยวิสัยทัศน์และความรู้ของเขาเอง อย่างไรก็ตาม ความเพ้อฝันที่มากเกินไปของเขาอาจนำไปสู่ความผิดหวังได้ เมื่อพบว่าความจริงไม่เป็นไปตามที่หวังไว้

ESFP – ผู้มอบความบันเทิง

ESFPs เป็นคนที่มีชีวิตชีวา ชอบเข้าสังคม พวกเขามีเสน่ห์โดยธรรมชาติ และชอบที่จะเป็นศูนย์กลางความสนใจ ESFP มีทักษะในการสื่อสาร สร้างความบันเทิง และการปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทำให้พวกเขาสามารถแสดงออกในด้านต่างๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ISTP – ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ

ISTP เป็นคนที่ชอบลงมือทำ ปฏิบัติจริง และรักความเสรี โดยปกติจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญงานที่ต้องทำด้วยมือและเก่งในการแก้ไขปัญหาหรือวางระบบกลไก พวกเขามีพรสวรรค์ในการแก้ปัญหาและใส่ใจในรายละเอียด ISTP มักจะถูกดึงดูดให้แสวงหาการผจญภัยและเพลิดเพลินไปกับความตื่นเต้นในการสำรวจ

ESTP – ผู้ประกอบการ

ESTPs เป็นคนที่มีความกระฉับกระเฉง รักการผจญภัย และพยายามใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อยู่เสมอ พวกเขามีความสามารถในการคิดและรับมือในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูงหรือไม่คาดคิด ESTPs มักประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและมักให้ความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสู่โลกภายนอก เช่น นักข่าวหรือนักกีฬา

ENFJ – ตัวเอก

ENFJs เป็นคนที่มีเสน่ห์ เห็นอกเห็นใจ และโน้มน้าวเก่ง ชอบชี้แนะและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น พวกเขามีพรสวรรค์ในการเข้าใจความต้องการและสร้างแรงจูงใจ ENFJ มักพบว่าเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นคนที่สามารถสร้างผลกระทบในระดับใหญ่ได้ 

MBTI ที่มีเสน่ห์ที่สุด

เมื่อพูดถึงเสน่ห์ ENFJ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘The Protagonist’ มักจะเป็นผู้นำ มักมีความสามารถพิเศษหลากหลาย และทำหลายอย่างได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องฝืน พวกเขาสามารถดึงดูดผู้คนเข้าหาพวกเขาได้อย่างง่ายดาย

ESTJ – ผู้บริหาร

ESTJs เป็นคนที่ชอบลงมือทำ มีระเบียบ และมีประสิทธิภาพ เก่งในการจัดการระบบและผู้คน พวกเขามีจรรยาบรรณในการทำงาน และมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย ESTJs ให้ความสำคัญกับประเพณีและระเบียบ

INTJ – นักออกแบบ

INTJ เป็นคนที่มีตรรกะ ชอบวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์ เข้าใจเกี่ยวกับระบบและแนวคิดที่ซับซ้อน พวกเขามีพรสวรรค์ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และแก้ปัญหา INTJ มักพบในสาขาที่ต้องการใช้ความติดทางปัญญา ทางตรรกะศาสตร์ในระดับสูง เช่น วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 

MBTI ที่น่ากลัวที่สุด

INTJ หรือที่มักเรียกกันว่า ‘จอมบงการ’ บางครั้งถูกมองว่าน่ากลัวเนื่องจากมีความเฉลียวฉลาดสูง มีความมั่นใจในตนเอง และมองหาความเป็นเหตุเป็นผลอยู่เสมอ

ENFP – นักรณรงค์

ENFPs เป็นคนที่มีความกระตือรือร้น ชอบเข้าสังคม และมีความคิดสร้างสรรค์ มักจะประสบความสำเร็จในงานที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมผู้คนเข้าด้วยกัน พวกเขามีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นคนรอบข้าง ENFPs มักเข้าสู่อาชีพที่ช่วยให้ผลักดันให้พวกเขาสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่ และได้ทำงานร่วมกับผู้คนมากมาย

ISFP – นักผจญภัย

ISFPs เป็นคนที่อ่อนโยน อ่อนไหว และมีศิลปะ มีความสุขในการชื่นชมความงามและสุนทรียศาสตร์ พวกเขามีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์และแสดงออกผ่านงานศิลปะต่างๆ ISFP มักจะปรับตัวเข้ากับประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสได้อย่างดี และคอยมองหาสิ่งชะโลมใจในธรรมชาติ

INFP – ผู้ไกล่เกลี่ย

INFPs เป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจ ครุ่นคิด และมีอุดมคติซึ่งมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอารมณ์และคุณค่าของมนุษย์ พวกเขามีพรสวรรค์ในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ที่พร้อมให้การสนับสนุนและคำแนะนำ INFP มักจะถูกดึงดูดเข้าสู่อาชีพในสายอาชีพช่วยเหลือหรือสายงานสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม ความเพ้อฝันอันแรงกล้าและความอ่อนไหวของพวกเขาในบางครั้งอาจส่งผลให้ยอมรับคำวิจารณ์หรือจัดการกับความขัดแย้งได้ยาก

ESFJ – ผู้ให้คำปรึกษา

ESFJs เป็นคนที่อบอุ่น ห่วงใย และเข้ากับคนง่าย เก่งในการเลี้ยงดูและช่วยเหลือผู้อื่น พวกเขามีพรสวรรค์ในการเข้าใจความต้องการของผู้คน ESFJs ประสบความสำเร็จในการเข้าสังคมเสมอ และสนุกกับการสื่อสาร พูดคุยกับคนอื่น พวกเขามักจะสนใจในอาชีพการสอน การดูแลสุขภาพ หรืออาชีพที่ต้องช่วยเหลือผู้คนอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ MBTI 16 Personalities

  • MBTI 16 Personalities รู้ไปทำไม?

MBTI 16 Personalities มีอยู่เพื่อให้คนเรามีกรอบในการทำความเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพและความชอบของตนเอง ซึ่งจะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่แต่ละบุคลิกมองโลก ตัดสินใจ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

  • ประเภท MBTI สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?

บุคลิกหลักของคุณมักจะไม่เปลี่ยนและอยู่ไปกับคุณตลอดชีวิต แต่เป็นไปได้ที่ประเภท MBTI ของคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณเติบโตและสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆ ประสบการณ์ชีวิตใหม่ ๆ สามารถมีอิทธิพลต่อลักษณะบุคลิกภาพของคุณ ณ เวลานั้นๆ ได้

  • MBTI ไหนดีที่สุด?

ไม่มีประเภท MBTI ไหนดีกว่าประเภทอื่น แต่ละประเภทมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต่างกัน และคนทุกประเภทสามารถเก่งในด้านต่างๆ ได้ MBTI ไม่ใช่การวัดความฉลาดหรือคุณค่า แต่เป็นเครื่องมือสำหรับการทำความเข้าใจและเห็นคุณค่าของความแตกต่างระหว่างคน

  • MBTI สามารถใช้เป็นคำแนะนำด้านอาชีพได้หรือไม่?

ได้ MBTI สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับการเลือกอาชีพ เมื่อเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณแล้ว คุณจะสามารถบอกได้ว่าสภาพแวดล้อมการทำงาน บทบาทงาน แบบไหนที่คุณชอบ และสบายใจในการทำ MBTI จะสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพได้ดียิ่งขึ้น

  • MBTI สามารถทำนายความเข้ากันในความสัมพันธ์ได้หรือไม่?

MBTI สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คนแต่ละประเภทเข้าหาและสื่อสารกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความเข้ากันได้นั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่าง

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: