ดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูง ปลอดภาษี ธนาคารไหนดี (มิถุนายน 2563)

ดอกเบี้ยเงินฝาก 2563

ADVERTISEMENT

[สารบัญ] ดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูง ปลอดภาษี ธนาคารไหนดี (มิถุนายน 2563)
  Add a header to begin generating the table of contents

  ดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูง ปลอดภาษี เป็นการเก็บเงินในรูปแบบหนึ่งที่ทำให้คุณได้สร้างวินัยทางการเงินจากรายได้ที่คุณทำงานในแต่ละเดือน เพราะว่าคุณจะต้องฝากเงินกับธนาคารในแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่อง และทำตามเงื่อนไขของธนาคารอย่างเคร่งครัดเพื่อแลกมาซึ่ง อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากแบบออมทรัพย์ธรรมดา ซึ่งในปัจจุบันนี้การฝากเงินนั้นเป็นเรื่องง่ายเนื่องจากมีหลากหลายธนาคารให้เลือก แต่มีหลายคนตัดสินใจไม่ได้ว่าจะฝากประจำธนาคารไหนดี ที่บริการฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 เราได้ลิสต์ธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ในช่วงเดือนของปีนี้มาให้แล้ว

  บัญชีเงินฝากปลอดภาษีมีเงื่อนไขอย่างไร

  • ธนาคารจะกำหนดช่วงระยะเวลาฝากเงินที่ผู้ฝากจะต้องฝากให้ครบเต็มช่วงเวลา
   ซึ่งโดยส่วนมากจะมีให้เลือกตั้งแต่ 24 เดือน – 60 เดือน
  • ผู้ฝากจะต้องฝากเงินในจำนวนเท่าๆกัน หรือมากกว่าในแต่ละเดือน เดือนละ 1 ครั้ง (แล้วแต่ทางธนาคารกำหนด)
  • ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไปก็ต่อเมื่อฝากครบเต็มช่วงเวลา
  • ผู้ฝากไม่สามารถเบิก ถอนหรือปิดบัญชีล่วงหน้า 3 เดือน
  • ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  • ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

  ตารางเปรียบเทียบดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูง ปลอดภาษี ของแต่ละธนาคาร (อัพเดท มิถุนายน 2020/2563)

  ธนาคารชื่อบัญชีเงินฝากฝากขั้นต่ำดอกเบี้ย
  ไทยเครดิตบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน
  บัญชีเงินฝากปลอดภาษี 36 เดือน
  ขั้นต่ำ 1,000 – 25,000
  ขั้นต่ำ 1,000 – 16,500
  2.55%
  2.70%

  ไทยพาณิชย์

  บัญชีเงินฝากระยะยาว 24 เดือน
  บัญชีเงินฝากระยะยาว 36 เดือน
  ขั้นต่ำ 500 – 25,000
  ขั้นต่ำ 500 – 16,500

  มีสมุดคู่ฝาก 1.35%
  ไม่มีสมุดคู่ฝาก 1.45%

  มีสมุดคู่ฝาก 1.60%
  ไม่มีสมุดคู่ฝาก 1.70%

  ไอซีบีซีประจำปลอดภาษี 24 เดือน
  ประจำปลอดภาษี 36 เดือน
  ขั้นต่ำ 1,000 – 25,000
  ขั้นต่ำ 1,000 – 16,500

  2.00%
  2.15%

  แลนด์ แอน เฮาส์ประจำปลอดภาษี 24 เดือน
  ประจำปลอดภาษี 36 เดือน
  ขั้นต่ำ 1,000 – 25,000
  ขั้นต่ำ 1,000 – 16,500
  2.00%
  2.50%
  กสิกรไทยเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือนขั้นต่ำ 500 – 25,0001.25%
  อาคารสงเคราะห์ประจำปลอดภาษี 24 เดือนขั้นต่ำ 1,000 – 25,0001.90%
  กรุงศรีอยุธยา

  ประจำปลอดภาษี 24 เดือน
  ประจำปลอดภาษี 36 เดือน

  ขั้นต่ำ 1,000 – 25,000
  ขั้นต่ำ 1,000 – 16,000

  1.30%
  1.25%
  ธ.ก.ส.ประจำปลอดภาษี 24 เดือนขั้นต่ำ 1,000 – 25,0002.50%
  ธนชาตเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐีน้อยขั้นต่ำ 300 – 25,000

  1.45%

  ยูโอบี

  เงินฝากประจํา ปลอดภาษีทวีสิน
  24 , 36, 48 เดือน

  ขั้นต่ำ 1,000 – 25,0001.50%

  #1
  ธนาคารไทยเครดิต

  ธนาคารไทยเครดิต​

  ดอกเบี้ยเงินฝาก

  2.55% – 2.70%

  เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารไทยเครดิต

  2.55%

  • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 25,000 บาท
  • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรก ติดต่อกันทุกเดือเป็นระยะเวลา 24 เดือน
  • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
  • หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง แต่นำเงินฝากครบ 24 เดือน จะยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากปลอดภาษี แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี

  2.70%

  • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 16,500 บาท
  • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรก ฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 36 เดือน
  • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
  • หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง แต่นำเงินฝากครบ 36 เดือน จะยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากปลอดภาษี แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี

  #2
  ธนาคารไทยพาณิชย์

  ธนาคารไทยพาณิชย์

  ดอกเบี้ยเงินฝาก

  1.45% – 1.70%

  เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารไทยพาณิชย์

  มีสมุดคู่ฝาก 1.35% – ไม่มีสมุดคู่ฝาก 1.45%

  • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 500 – 25,000 บาท
  • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือเป็นระยะเวลา 24 เดือน
  • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
  • หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ จะไม่ได้รับสิทธิ์การยกเว้นภาษี
  • ผู้ฝากสามารถถอนเงินได้ในกรณีปิดบัญชีเท่านั้น

  มีสมุดคู่ฝาก 1.60% – ไม่มีสมุดคู่ฝาก 1.70%

  • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 500 – 16,500 บาท
  • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 36 เดือน
  • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
  • หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ จะไม่ได้รับสิทธิ์การยกเว้นภาษี
  • ผู้ฝากสามารถถอนเงินได้ในกรณีปิดบัญชีเท่านั้น

  #3
  ธนาคารไอซีบีซี

  ธนาคารไอบีซี

  ดอกเบี้ยเงินฝาก

  2.00% – 2.15%

  เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารไอบีซี

  2.00%

  • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 25,000 บาท
  • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือเป็นระยะเวลา 24 เดือน
  • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
  • จำนวนเงินฝากต้องเป็นจำนวนเต็ใหลัก 500 บาท เช่น 1,500 บาท 3,000 บาท 10,500 บาท
  • สามารถฝากวันใดก็ได้ของเดือน แต่ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
  • หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง แต่นำเงินฝากครบ 24 เดือน จะยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากปลอดภาษี แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี

  2.15%

  • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 16,500 บาท
  • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 36 เดือน
  • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
  • จำนวนเงินฝากต้องเป็นจำนวนเต็ใหลัก 500 บาท เช่น 1,500 บาท 3,000 บาท 10,500 บาท
  • สามารถฝากวันใดก็ได้ของเดือน แต่ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
  • หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง แต่นำเงินฝากครบ 36 เดือน จะยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากปลอดภาษี แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี

  #4
  ธนาคารกสิกรไทย

  ธนาคารกสิกรไทย

  ดอกเบี้ยเงินฝาก

  1.25%

  เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารกสิกรไทย

  • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 500 – 25,000 บาท
  • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือเป็นระยะเวลา 24 เดือน
  • หากถอนก่อนครบกำหนดระยะฝากภายใน 3 เดือนแรก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย หลังจาก 3 เดือนแรกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากแบบออมทรัพย์ประเภทบุคลธรรมดา
  • หากขาดฝากครบ 3 ครั้ง ผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากแบบออมทรัพย์ประเภทบุคลธรรมดา และถูกหักภาษีร้อยละ 15

  #5
  ธนาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

  ธนาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

  ดอกเบี้ยเงินฝาก

  0.90% + 1.00% (หากฝากครบ 2 ปี)

  เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

  • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 25,000 บาท
  • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือเป็นระยะเวลา 24 เดือน
  • หากถอนก่อนครบกำหนดระยะฝากภายใน 3 เดือนแรก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย หลังจาก 3 เดือนแรกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากแบบออมทรัพย์
  • สามารถนำฝากรวมกัน 2 งวดได้ กรณีเดือนก่อนหน้าขาดการนำฝาก

  #6
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  ดอกเบี้ยเงินฝาก

  1.25% – 1.30%

  เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  1.30%

  • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 25,000 บาท
  • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 36 เดือน
  • หากต้องการกำหนดจำนวนเงินฝากให้สูงขึ้น ต้องเพิ่มจำนวนเงิน หน่วยละ 500 บาท
  • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
  • ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

  1.25%

  • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 16,000 บาท
  • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 36 เดือน
  • หากต้องการกำหนดจำนวนเงินฝากให้สูงขึ้น ต้องเพิ่มจำนวนเงิน หน่วยละ 500 บาท
  • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
  • ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

  #7
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

  ดอกเบี้ยเงินฝาก

  2.50%

  เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  2.50%

  • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 25,000 บาท
  • หากถอนก่อนครบกำหนด ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจะได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากแบบออมทรัพย์
  • หากฝากเป็นระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
  • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 24 เดือน
  • ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

  #8
  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

  ดอกเบี้ยเงินฝาก

  2.00% – 2.50%

  เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

  2.00%

  • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 25,000 บาท
  • หากถอนก่อนครบกำหนด ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจะได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากแบบออมทรัพย์บุคคลธรรมดาวงเงินขั้นต่ำสุด
  • หากฝากเป็นระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
  • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
  • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 24 เดือน
  • ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

  2.50%

  • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 16,500 บาท
  • หากถอนก่อนครบกำหนด ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจะได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากแบบออมทรัพย์บุคคลธรรมดาวงเงินขั้นต่ำสุด
  • หากฝากเป็นระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
  • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
  • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 36 เดือน
  • ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

  #9
  ธนาคารธนชาต

  ธนาคารธนชาต

  ดอกเบี้ยเงินฝาก

  1.45%

  เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารธนชาต

  • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 300 – 25,000 บาท
  • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 24 เดือน
  • จํานวนทวีคูณของแต่ละช่วงจํานวนเงิน กําหนดให้เป็น ช่วงละ 100 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร

  #10
  ธนาคารยูโอบี

  ธนาคารยูโอบี

  ดอกเบี้ยเงินฝาก

  1.50%

  เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารยูโอบี

  1.50%

  • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 25,000 บาท
  • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
  • หากถอนก่อนครบกำหนด ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจะได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากแบบออมทรัพย์บุคคลธรรมดาวงเงินขั้นต่ำสุด
  • หากฝากเป็นระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
  • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 24, 36, 48 เดือน
  • ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

  เป็นอย่างไรกันบ้างกับ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูง ปลอดภาษี (กุมภาพันธ์ 2563) เราหวังว่าคุณสามารถเลือกได้แล้วว่า จะฝากประจำธนาคารไหนดี ที่ตอบโจทย์สำหรับคุณมากที่สุด

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  ติดตามรับบทความน่าสนใจ​

  ADVERTISEMENT

  คุณอาจชอบ..

  Scroll to Top