ดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูง ปลอดภาษี ธนาคารไหนดี (มิถุนายน 2563)

ดอกเบี้ยเงินฝาก 2563

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูง ปลอดภาษี เป็นการเก็บเงินในรูปแบบหนึ่งที่ทำให้คุณได้สร้างวินัยทางการเงินจากรายได้ที่คุณทำงานในแต่ละเดือน เพราะว่าคุณจะต้องฝากเงินกับธนาคารในแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่อง และทำตามเงื่อนไขของธนาคารอย่างเคร่งครัดเพื่อแลกมาซึ่ง อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากแบบออมทรัพย์ธรรมดา ซึ่งในปัจจุบันนี้การฝากเงินนั้นเป็นเรื่องง่ายเนื่องจากมีหลากหลายธนาคารให้เลือก แต่มีหลายคนตัดสินใจไม่ได้ว่าจะฝากประจำธนาคารไหนดี ที่บริการฝากประจำดอกเบี้ยสูง 2563 เราได้ลิสต์ธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ในช่วงเดือนของปีนี้มาให้แล้ว

บัญชีเงินฝากปลอดภาษีมีเงื่อนไขอย่างไร

 • ธนาคารจะกำหนดช่วงระยะเวลาฝากเงินที่ผู้ฝากจะต้องฝากให้ครบเต็มช่วงเวลา
  ซึ่งโดยส่วนมากจะมีให้เลือกตั้งแต่ 24 เดือน – 60 เดือน
 • ผู้ฝากจะต้องฝากเงินในจำนวนเท่าๆกัน หรือมากกว่าในแต่ละเดือน เดือนละ 1 ครั้ง (แล้วแต่ทางธนาคารกำหนด)
 • ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไปก็ต่อเมื่อฝากครบเต็มช่วงเวลา
 • ผู้ฝากไม่สามารถเบิก ถอนหรือปิดบัญชีล่วงหน้า 3 เดือน
 • ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

ตารางเปรียบเทียบดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูง ปลอดภาษี ของแต่ละธนาคาร (อัพเดท มิถุนายน 2020/2563)

ธนาคาร ชื่อบัญชีเงินฝาก ฝากขั้นต่ำ ดอกเบี้ย
ไทยเครดิต บัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี 36 เดือน
ขั้นต่ำ 1,000 – 25,000
ขั้นต่ำ 1,000 – 16,500
2.55%
2.70%
ไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากระยะยาว 24 เดือน
บัญชีเงินฝากระยะยาว 36 เดือน
ขั้นต่ำ 500 – 25,000
ขั้นต่ำ 500 – 16,500
มีสมุดคู่ฝาก 1.35%
ไม่มีสมุดคู่ฝาก 1.45%

มีสมุดคู่ฝาก 1.60%
ไม่มีสมุดคู่ฝาก 1.70%

ไอซีบีซี ประจำปลอดภาษี 24 เดือน
ประจำปลอดภาษี 36 เดือน
ขั้นต่ำ 1,000 – 25,000
ขั้นต่ำ 1,000 – 16,500
2.00%
2.15%
แลนด์ แอน เฮาส์ ประจำปลอดภาษี 24 เดือน
ประจำปลอดภาษี 36 เดือน
ขั้นต่ำ 1,000 – 25,000
ขั้นต่ำ 1,000 – 16,500
2.00%
2.50%
กสิกรไทย เงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน ขั้นต่ำ 500 – 25,000 1.25%
อาคารสงเคราะห์ ประจำปลอดภาษี 24 เดือน ขั้นต่ำ 1,000 – 25,000 1.90%
กรุงศรีอยุธยา ประจำปลอดภาษี 24 เดือน
ประจำปลอดภาษี 36 เดือน
ขั้นต่ำ 1,000 – 25,000
ขั้นต่ำ 1,000 – 16,000
1.30%
1.25%
ธ.ก.ส. ประจำปลอดภาษี 24 เดือน ขั้นต่ำ 1,000 – 25,000 2.50%
ธนชาต เงินฝากปลอดภาษีเศรษฐีน้อย ขั้นต่ำ 300 – 25,000 1.45%
ยูโอบี เงินฝากประจํา ปลอดภาษีทวีสิน
24 , 36, 48 เดือน
ขั้นต่ำ 1,000 – 25,000 1.50%

#1
ธนาคารไทยเครดิต

ธนาคารไทยเครดิต​

ดอกเบี้ยเงินฝาก

2.55% – 2.70%

เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารไทยเครดิต

2.55%

 • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 25,000 บาท
 • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรก ติดต่อกันทุกเดือเป็นระยะเวลา 24 เดือน
 • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
 • หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง แต่นำเงินฝากครบ 24 เดือน จะยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากปลอดภาษี แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี

2.70%

 • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 16,500 บาท
 • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรก ฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 36 เดือน
 • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
 • หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง แต่นำเงินฝากครบ 36 เดือน จะยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากปลอดภาษี แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

#2
ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

ดอกเบี้ยเงินฝาก

1.45% – 1.70%

เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารไทยพาณิชย์

มีสมุดคู่ฝาก 1.35% – ไม่มีสมุดคู่ฝาก 1.45%

 • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 500 – 25,000 บาท
 • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือเป็นระยะเวลา 24 เดือน
 • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
 • หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ จะไม่ได้รับสิทธิ์การยกเว้นภาษี
 • ผู้ฝากสามารถถอนเงินได้ในกรณีปิดบัญชีเท่านั้น

มีสมุดคู่ฝาก 1.60% – ไม่มีสมุดคู่ฝาก 1.70%

 • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 500 – 16,500 บาท
 • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 36 เดือน
 • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
 • หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ จะไม่ได้รับสิทธิ์การยกเว้นภาษี
 • ผู้ฝากสามารถถอนเงินได้ในกรณีปิดบัญชีเท่านั้น


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

#3
ธนาคารไอซีบีซี

ธนาคารไอบีซี

ดอกเบี้ยเงินฝาก

2.00% – 2.15%

เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารไอบีซี

2.00%

 • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 25,000 บาท
 • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือเป็นระยะเวลา 24 เดือน
 • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
 • จำนวนเงินฝากต้องเป็นจำนวนเต็ใหลัก 500 บาท เช่น 1,500 บาท 3,000 บาท 10,500 บาท
 • สามารถฝากวันใดก็ได้ของเดือน แต่ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
 • หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง แต่นำเงินฝากครบ 24 เดือน จะยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากปลอดภาษี แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี

2.15%

 • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 16,500 บาท
 • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 36 เดือน
 • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
 • จำนวนเงินฝากต้องเป็นจำนวนเต็ใหลัก 500 บาท เช่น 1,500 บาท 3,000 บาท 10,500 บาท
 • สามารถฝากวันใดก็ได้ของเดือน แต่ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
 • หากขาดฝากเกิน 2 ครั้ง แต่นำเงินฝากครบ 36 เดือน จะยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากปลอดภาษี แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

#4
ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

ดอกเบี้ยเงินฝาก

1.25%

เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารกสิกรไทย

 • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 500 – 25,000 บาท
 • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือเป็นระยะเวลา 24 เดือน
 • หากถอนก่อนครบกำหนดระยะฝากภายใน 3 เดือนแรก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย หลังจาก 3 เดือนแรกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากแบบออมทรัพย์ประเภทบุคลธรรมดา
 • หากขาดฝากครบ 3 ครั้ง ผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากแบบออมทรัพย์ประเภทบุคลธรรมดา และถูกหักภาษีร้อยละ 15


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

#5
ธนาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธนาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ดอกเบี้ยเงินฝาก

0.90% + 1.00% (หากฝากครบ 2 ปี)

เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

 • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 25,000 บาท
 • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือเป็นระยะเวลา 24 เดือน
 • หากถอนก่อนครบกำหนดระยะฝากภายใน 3 เดือนแรก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย หลังจาก 3 เดือนแรกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากแบบออมทรัพย์
 • สามารถนำฝากรวมกัน 2 งวดได้ กรณีเดือนก่อนหน้าขาดการนำฝาก


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

#6
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ดอกเบี้ยเงินฝาก

1.25% – 1.30%

เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1.30%

 • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 25,000 บาท
 • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 36 เดือน
 • หากต้องการกำหนดจำนวนเงินฝากให้สูงขึ้น ต้องเพิ่มจำนวนเงิน หน่วยละ 500 บาท
 • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
 • ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

1.25%

 • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 16,000 บาท
 • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 36 เดือน
 • หากต้องการกำหนดจำนวนเงินฝากให้สูงขึ้น ต้องเพิ่มจำนวนเงิน หน่วยละ 500 บาท
 • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
 • ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

#7
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ดอกเบี้ยเงินฝาก

2.50%

เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2.50%

 • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 25,000 บาท
 • หากถอนก่อนครบกำหนด ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจะได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากแบบออมทรัพย์
 • หากฝากเป็นระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 24 เดือน
 • ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

#8
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

ดอกเบี้ยเงินฝาก

2.00% – 2.50%

เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

2.00%

 • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 25,000 บาท
 • หากถอนก่อนครบกำหนด ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจะได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากแบบออมทรัพย์บุคคลธรรมดาวงเงินขั้นต่ำสุด
 • หากฝากเป็นระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
 • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 24 เดือน
 • ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

2.50%

 • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 16,500 บาท
 • หากถอนก่อนครบกำหนด ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจะได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากแบบออมทรัพย์บุคคลธรรมดาวงเงินขั้นต่ำสุด
 • หากฝากเป็นระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
 • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 36 เดือน
 • ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

#9
ธนาคารธนชาต

ธนาคารธนชาต

ดอกเบี้ยเงินฝาก

1.45%

เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารธนชาต

 • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 300 – 25,000 บาท
 • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 24 เดือน
 • จํานวนทวีคูณของแต่ละช่วงจํานวนเงิน กําหนดให้เป็น ช่วงละ 100 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

#10
ธนาคารยูโอบี

ธนาคารยูโอบี

ดอกเบี้ยเงินฝาก

1.50%

เงื่อนไขเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารยูโอบี

1.50%

 • จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องฝากต่อเดือน 1,000 – 25,000 บาท
 • ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
 • หากถอนก่อนครบกำหนด ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจะได้รับอัตราดอกเบี้ยฝากแบบออมทรัพย์บุคคลธรรมดาวงเงินขั้นต่ำสุด
 • หากฝากเป็นระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนเป็นระยะเวลา 24, 36, 48 เดือน
 • ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูง ปลอดภาษี (กุมภาพันธ์ 2563) เราหวังว่าคุณสามารถเลือกได้แล้วว่า จะฝากประจำธนาคารไหนดี ที่ตอบโจทย์สำหรับคุณมากที่สุด

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,