เครื่องหมายหุ้นตระกูล X, T เครื่องหมายเตือนอื่นๆท้ายหุ้น คืออะไร ?

เครื่องหมายท้ายหุ้น
หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!

ADVERTISEMENT


นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์คงเคยเห็นเครื่องหมายท้ายหุ้น XD XM XR X.. T1 T2 SP หรืออื่นๆ ผ่านตากันมาบ้าง ซึ่งหากคุณกำลังสงสัยว่าเครื่องหมายเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไร ? ในบทความนี้มีคำตอบให้ได้ทราบกันอย่างครบถ้วน!

#1
เครื่องหมายตระกูล X

เครื่องหมายหุ้นตระกูล X, T เครื่องหมายเตือนอื่นๆท้ายหุ้น คืออะไร ?

เครื่องหมายตระกูล X บ่งบอกถึง “การยกเว้นสิทธิ” คือ การที่ผู้ซื้อจะไม่ได้รับสิทธิประโชน์ในเรื่องนั้นๆ หากซื้อหุ้นในขณะที่เครื่องหมายปรากฏอยู่ท้ายหุ้น แต่หากซื้อก่อนเครื่องหมายปรากฏก็จะได้รับสิทธิตามปกติ 

ซึ่งโดยปกติแล้วก่อนเครื่องหมายตระกูล X จะปรากฏขึ้น จะมีเครื่องหมาย CA (Corporate Action) ปรากฏขึ้นมาก่อน ซึ่งเครื่องหมาย CA นี้คือสัญลักษณ์เตือนล่วงหน้า บ่งบอกว่า กำลังจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นกับหุ้นนั้นๆ ภายใน 7 วัน ซึ่งหากอยากรู้ว่าเหตุการณ์บางอย่างนั้นคืออะไร เราสามารถกดที่เครื่องหมาย CA เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เมื่อกดเข้าไปแล้วจะเห็นเครื่องหมายตระกูล X และวันที่ที่จะขึ้นเขียนกำกับอยู่ข้างๆ

เครื่องหมายตระกูล X มีอะไรบ้าง ?

 • XA (Excluding All) คือ ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น
 • XD (Excluding Dividend) คือ ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
 • XM (Excluding Meetings) คือ ซื้อหุ้นไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 • XR (Excluding Right) คือ ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
 • XW (Excluding Warrant) คือ ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
 • XS (Excluding Short-term Warrant) คือ ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น
 • XT (Excluding Transferable Subscription Right) คือ ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
 • XI (Excluding Interest) คือ ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
 • XP (Excluding Principal) คือ ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น
 • XE (Excluding Exercise) คือ แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
 • XN (Excluding Capital Return) คือ ซื้อหุ้นไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
 • XB (Excluding Other Benefit) คือ ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ ในกรณีต่อไปนี้
  1. หุ้นบุริมสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
  2. หุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
  3. หลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
  4. หลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ

#2
เครื่องหมายตระกูล T

เครื่องหมายหุ้นตระกูล X, T เครื่องหมายเตือนอื่นๆท้ายหุ้น คืออะไร ?

เครื่องหมายตระกูล T บ่งบอกถึง “ระดับมาตรการซื้อขายที่ออกมาเพื่อหุ้นที่มีการซื้อขายที่ผิดปกติ” ซึ่งมาตรการเหล่านี้แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

 • T1 (Trading Alert Level 1) คือ บังคับใช้บัญชี Cash Balance (บัญชีเงินสด) ซื้อขายหุ้นเท่านั้น
 • T2 (Trading Alert Level 2) คือ บังคับใช้บัญชี Cash Balance (บัญชีเงินสด) ซื้อขายหุ้น และห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย
 • T3 (Trading Alert Level 3) คือ ห้ามหักลบค่าซื้อขายในวันเดียวกัน (ซื้อขายหุ้นตัวเดียวกันไม่ได้รับวงเงินคืนมาในวันเดียวกัน), ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และบังคับใช้บัญชี Cash Balance

#3
เครื่องหมายเตือนอื่นๆ

เครื่องหมายหุ้นตระกูล X, T เครื่องหมายเตือนอื่นๆท้ายหุ้น คืออะไร ?
 • H (Trading Halt) คือ การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว อาจเพราะมีข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น แต่บริษัทยังไม่ได้แจ้งข้อมูล หรืออยู่ระหว่างรอเปิดเผยข้อมูล หรือมีเหตุอื่นที่อาจกระทบต่อการซื้อขายอย่างร้ายแรง
 • SP (Trading Suspension) คือ การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับการขึ้นเครื่องหมาย H แต่บริษัทยังไม่ สามารถชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯได้ หรืออาจฝ่าฝืน ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งไม่ส่งงบการเงินให้ภายในเวลากำหนด
 • NP (Notice Pending) คือ บริษัทมีข้อมูลที่ต้องรายงาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท
 • NR (Notice Received) คือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการชี้แจงข้อมูลจากบริษัทแล้ว
 • NC (Non-Compliance) คือ บริษัทที่เข้าข่ายการถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ST (Stabilization) คือ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อหุ้นเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน

การเข้าใจเครื่องหมายหลังหุ้นเหล่านี้นั้นเป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งในการลงทุนหุ้น เพราะนอกจากจะเป็นการรักษาสิทธิของตนเองในฐานะนักลงทุนแล้ว ยังเป็นการเข้าใจเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับหุ้นเหล่านั้นอีกด้วย

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: ,