Home > เงิน > ลงทุน > กองทุนรวม > LTF RMF คืออะไร รู้ไว้ ก่อนตัดสินใจเลือกลงทุน

LTF RMF คืออะไร รู้ไว้ ก่อนตัดสินใจเลือกลงทุน

ltf rmf
หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!

ADVERTISEMENT


ใคร ๆ ก็อยากอยู่อย่างสุขสบายในบั้นปลายชีวิต ไม่มีใครที่อยากประสบปัญหาทางด้านการเงินในยามชราภาพ ที่สังขารไม่เอื้ออำนวยต่อการทำมาหาเลี้ยงชีพนัก การออมเงินและการลงทุน จึงเป็นวิธีที่หลายคนเลือกใช้ เพื่อที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีรายได้เลี้ยงตัวในวัยเกษียณ การซื้อกองทุน ถือได้ว่าเป็นการลงทุนในรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก และยังช่วยให้มีเงินเก็บเงินก้อนเอาไว้ใช้เมื่อเวลามาถึง แต่อย่างไรก็ดีการเลือกลงทุนกับกองทุน ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องพิจารณาให้ดี ก่อนที่จะตัดสินลงทุน โดยกองทุนที่เราอยากแนะนำให้รู้จักกันก็คือ กองทุน LTF และ RMF ซึ่งทั้ง 2 กองทุนมีความแตกต่างกัน แต่จะแตกต่างกันอย่างไร เรามีข้อมูลดังต่อไปนี้

LTF

LTF คืออะไร?

LTF (Long Term Equity Fund) หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนประเภทหนึ่งที่เน้นลงทุนในหุ้น โดยมีกองทุนรวมให้เลือกเพียงหนึ่งประเภท คือ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุน LTF มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในระยะยาวในตลาดทุนไทย ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดหุ้นมีสภาพคล่องมากขึ้น โดยจะมีระยะเวลาในการลงทุนระยะเวลาหนึ่ง เป็นกองทุนที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนหุ้นในระยะยาว แต่อาจไม่มีเวลาหรือขาดความชำนาญเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น

นโยบายและเงื่อนไขการลงทุนมีอะไรบ้าง

นโยบายการลงทุนของกองทุน LTF เน้นการลงทุนหุ้นไทย เพราะตามที่กฎหมายกำหนด LTF ต้องลงทุนในหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 65% ของทรัพย์สินกองทุนรวม ส่วนเงื่อนไขในการลงทุนคือ ผู้ลงทุนกับกองทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็ต่อเมื่อ ผู้ลงทุนได้ซื้อและถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลา 7 ปีเป็นอย่างน้อย ซึ่งหากครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ผู้ลงทุนก็จะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้และมีสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขสัญญาที่ทำไว้กับกองทุน

ต้องใช้จำนวนเงินในการลงทุนเท่าไหร่?

กองทุน LTF ไม่มีการกำหนดจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ ผู้ลงทุนจึงสามารถลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี และสูงสุดได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาท

ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไร?

หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางกองทุนกำหนด ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังต่อไปนี้ คือ

  1. จะได้รับการลดหย่อนภาษีเมื่อซื้อกองทุน โดยผู้ลงทุนสามารถที่จะนำเงินที่ใช้ในการลงทุนมาขอลดหย่อนภาษีได้ แต่ต้องไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีในแต่ละปี และอยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
  2. กำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน สามารถนำมาขอลดหย่อนภาษีได้ เมื่อลงทุนครบ 7 ปี หรือหากเสียชีวิตหรือทุพลภาพจะได้รับการยกเว้นการชำระภาษีเงินได้

กองทุน LTF เหมาะกับใคร?

กองทุน LTF เหมาะกับผู้ที่คิดจะลงทุนในระยะยาว แต่ขาดประสบการณ์ในการลงทุน หรือไม่มีเวลาติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับการลงทุน และพร้อมที่จะรับความเสี่ยงจากการลงทุน กองทุน LTF มีนโยบายลงทุนในหุ้น ผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงของความผันผวนในตลาดหุ้นได้ เนื่องจากกองทุนที่มีผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงก็จะสูงตามไปด้วย ผู้ลงทุนจึงควรเลือกลงทุนกับกองทุนที่เหมาะสมกับตนเอง

RMF

RMF คืออะไร

RMF (Retriement Mutaul Fund) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่มีนโยบายในการลงทุนหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนได้ออมเงินระยะยาวเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณ กองทุนรวม RMF จึงเหมาะกับผู้ที่ไม่มีสวัสดิการมารองรับสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ หรือกับผู้ที่มีสวัสดิการ แต่มีความประสงค์จะออมเงินเพิ่ม

นโยบายและเงื่อนไขการลงทุนมีอะไรบ้าง?

กองทุน RMF เป็นกองทุนรวมที่มีกองทุนหลากหลายให้เลือกลงทุน แต่ละกองทุนก็จะมีนโยบายที่แตกต่างกันออกไป และสามารถที่เลือกลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกจากหุ้นไทย โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาของกองทุน ดังต่อไปนี้ คือ ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี โดยที่ผู้ลงทุนจะต้องซื้อหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้รายปี เมื่อผู้ลงทุนมีอายุครบ 55 ปีหรือมากกว่า และได้ลงทุนติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว จึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้

ต้องใช้จำนวนเงินในการลงทุนเท่าไหร่?

การลงทุนกับกองทุน RMF มีการลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อปี หรือ 3% ของเงินได้เป็นอย่างน้อย แต่การลงทุนสูงสุดจะต้องไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี

ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไร?

เมื่อผู้ลงทุนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางกองทุน RMF กำหนด จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังต่อไปนี้

  1. ผู้ลงทุนสามารถนำเงินจากการซื้อหน่วยลงทุน มาใช้ขอลดหย่อนภาษีได้ แต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ในปีนั้น เมื่อรวมกับเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ประกันชีวิตแบบบํานาญ และกองทุนสังเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท
  2. หากผู้ลงทุนมีกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ แต่จำนวนเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้

กองทุน RMF เหมาะกับใคร?

กองทุน RMF เป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ลูกจ้างที่ไม่มีความพร้อมที่จะลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างหรือข้าราชการที่มีสวัสดิการหลังเกษียณ แต่ต้องการที่จะมีเงินเก็บออมมากขึ้น ผู้ที่มีรายได้จากบำเหน็จ บำนาญ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ เป็นรายได้เลี้ยงชีพ โดยที่ไม่ได้ทำงานประจำ

แล้ว LTF กับ RMF เลือกแบบไหนดีกว่ากัน ?

คำถามที่ควรถามตนเองก่อนเลือกซื้อ LTF RMF
คุณลงทุนได้ระยาวนานแค่ไหน? เหมาะกับผู้ที่ไม่สะดวกลงทุนระยะยาวมาก เหมาะกับผู้ที่ลงทุนได้ในระยะยาว
คุณสนใจลงทุนสินทรัพย์ประเภทไหน? เหมาะกับผู้ที่ชอบลงทุนหุ้นไทยเป็นหลัก เหมาะกับผู้ที่ชอบลงทุนในสินทรัพย์อื่นนอกจากหุ้นไทย
คุณสามารถลงทุนได้มากน้อยแค่ไหน? ไม่มีการกำหนดจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อปี หรือ 3% ของเงินได้
คุณมีความสามารถในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอหรือไม่? เหมาะกับผู้ที่ไม่มั่นใจหรือไม่สามารถลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่ทราบว่ากองทุนทั้ง 2 ประเภทแตกต่างกันอย่างไรแล้ว ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดการลงทุนให้ดี ควรอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าการลงทุนแบบไหนที่เหมาะกับตัวเรา และไม่ควรลืมจุดประสงค์ที่แท้จริงว่าเราต้องการลงทุนเพื่ออะไร

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , , , ,