เงินกู้คนพิการ 60,000 บาท ปี 2565 ไร้ดอกผ่อนได้นานถึง 5 ปี

เงินกู้คนพิการ 2565

หากคุณเป็นผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ ต้องการทุนเพื่อประกอบอาชีพใดๆก็ตาม สามารถยื่นกู้ยืมเงินทุนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้แบบไร้ดอกเบี้ยกันเลย! ซึ่งในบทความนี้เราจะขออธิบายรายละเอียดเงินกู้คนพิการพร้อมทั้งขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนให้ได้ทราบกัน!

เงินกู้คนพิการ

วงเงินกู้สูงสุด

 • 60,000 – 120,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนสูงสุด

 • 5 ปี

ดอกเบี้ย

 • ไม่มีดอกเบี้ย

เอกสารลงทะเบียน

ผู้ขอกู้

 • บัตรประจำตัวคนพิการ
 • บัตรประจำตัวประชาชน (คนพิการและผู้ดูแลกรณีผู้ดูแลกู้แทน)
 • ทะเบียนบ้าน (คนพิการและผู้ดูแล กรณีผู้ดูแลกู้แทน)
 • สัญญาเช่า หรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย
 • รูปถ่ายสภาพความพิการ ขนาด 4*6 นิ้ว
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะคนพิการ (กรณีไม่มีชื่อบนบัตรประจำตัวคนพิการ)
 • แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพอย่างละ 1 แผ่น
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ขอกู้

ผู้ค้ำประกัน

 • บุคคลธรรมดา (ที่น่าเชื่อถือ)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงถึงรายได้ของผู้ค้ำประกัน
 • แผนที่ดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส
 • องค์กรค้ำประกัน

ข้อบังคับองค์กรคนพิการ

 • บัญชีงบดุลประจำปีล่าสุด
 • รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนองค์กรของผู้ขอกู้

ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถยื่นเอกสารดังกล่าว ภายหลังจากการลงทะเบียน และการประเมินเกณฑ์เบื้องต้นว่า ผ่านการพิจารณา โดยสามารถยื่นผ่านทางเว็บไซต์ทางไปรษณีย์หรือในพื้นที่ที่ยื่นขอกู้ในระบบ

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินทุน

เงินกู้คนพิการ 60,000 บาท ปี 2565 ไร้ดอกผ่อนได้นานถึง 5 ปี
 1. ลงทะเบียนยื่นคำร้องที่ http://efund.dep.go.th/
 2. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน / สอบข้อเท็จจริง
 3. เสนอที่ประชุมพิจารณา
 4. แจ้งผลการพิจารณา
 5. นัดทำสัญญา และโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอกู้

หากต้องการสอบถามติดตามสถานะการอนุมัติยื่นกู้ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-1069337-40

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , , , ,