Home > เงิน > บริหารเงิน > ภาษี > วิธียื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ ผ่านเน็ต [ฉบับสมบูรณ์]

วิธียื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 ออนไลน์ ผ่านเน็ต [ฉบับสมบูรณ์]

ขั้นตอนการยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563

“ภาษี” คำง่าย ๆ ที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่จำความได้ และยิ่งสำหรับผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีก็มักจะคุ้นเคยกับคำว่า “ภาษี” เป็นอย่างดี แน่นอนว่าหน้าที่สำคัญของประชาชนอย่างเรา อันดับต้น ๆ เลยก็คือขั้นตอนการเสียภาษี และต้องเข้าใจก่อนว่าภาษีเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรรู้ และเรื่องภาษีจะต้องไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ในบทความนี้เราจึงจะพาทุกท่านมาทราบถึงความจำเป็นของการเสียภาษีและขั้นตอนการยื่นภาษีที่ทุกคนควรรู้ในทุกด้านทุกมุมไปพร้อม ๆ กันเลย

ภาษีบุคคลธรรมดา คืออะไร

ก่อนที่จะไปทราบถึงขั้นตอนการยื่นภาษี เราก็ควรมาทำความเข้าใจและทำความรู้จักกันกับ เรื่องของภาษีบุคคลธรรมดากันก่อน เพราะแน่นอนว่าหลายคนเข้าใจว่าเราต้องเสียภาษี แต่ตัวของภาษีก็มีอยู่มากมายหลากหลายประเภท ซึ่งหนึ่งในประเภทที่มีกลุ่มคนเข้าข่ายเสียภาษีมากที่สุดกลุ่มหนึ่งก็คือ ภาษีแบบบุคคลธรรมดา ซึ่งภาษีประเภทนี้ก็คือ ภาษีที่เป็นการจัดเก็บจากบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษี ซึ่งภาษีบุคคลธรรมก็แบ่งออกได้หลายประเภท ดังนี้

 1. ภ.ง.ด. 90 – เป็นการยื่นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา ในกรณีที่มีรายได้พึงประเมินมาจากการมีกิจการเป็นของตนเอง หรือ ได้รายได้จากสินทรัพย์ที่ปล่อยให้เช่า หรือลงทุน นั่นเอง
 2. ภ.ง.ด. 91 – เป็นการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาในกรณีที่มีรายได้พึงประเมินมาจาก เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ เพียงอย่างเดียว

มาถึงตรงนี้หลายก็คงจะสงสัยว่า แล้วกลุ่มบุคคลกลุ่มใดบ้างที่ต้องมีหน้าที่ในการเสียภาษีแบบบุคคคลธรรมดาบ้าง และกลุ่มคนเหล่านั้นก็มีดังต่อไปนี้

 • บุคคลธรรมดา
 • บุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

สำหรับกำหนดการยื่นภาษีออนไลน์ในปี 63 แต่เดิมจะต้องยื่นภายในเดือนมีนาคมของแต่ละรอบปีภาษี แต่ในปี 2563 ได้ทำการขยายระยะเวลาการยื่นภาษีไปให้สิ้นสุดวันที่ 31 ของเดือน สิงหาคม 2563 แทน เนื่องจากเหตุการณ์โรคระบาด เพื่อลดผลกระทบของผู้ยื่นภาษีด้วยนั่นเอง

เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องมี

สำหรับเอกสารต่าง ๆ ที่ทางผู้ยื่นภาษีจะต้องเตรียม เพื่อให้พร้อมต่อการยื่นภาษีออนไลน์ก็มีดังต่อไปนี้

 1. เอกสารภาษีทั้งหมด หรือแบบ ภ.ง.ด. ในระบบของกรมสรรพพากร
 2. เอกสารแสดงรายได้ของผู้ยื่นภาษี ที่จะต้องใช้เป็นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 3. เอกสารการลดหย่อนภาษีต่าง ๆ เช่น ทะเบียนสมรส , สูติบัตรของบุตร , เอกสารการลงทุน, เอกสารหลักฐานการบริจาค เป็นต้น

ควรเตรียมเอกสารทั้งหมดนี้ไว้ให้พร้อมเพื่อป้องกันการเสียเวลาและการล่าช้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ขั้นตอนการขอยื่นภาษี 2563

และก็มาถึงขั้นตอนสำคัญที่เหล่ากลุ่มคนที่เสียภาษีอย่างเราจะต้องทำกันในทุก ๆ ปี ในขั้นตอนการขอคืนภาษีนี้จะเป็นช่องทางวิธีที่ใช้ในออนไลน์โดยการขอยื่นคืนภาษีผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกรมสรรพากร ที่ https://www.rd.go.th/

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 - 0

 1. ขั้นตอนแรกให้ทุกท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.rd.go.th/

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 - 1

 1. หลังจากนั้นให้เลือกรายการยื่นภาษีแบบบุคคลธรรมดาที่เมนู ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 - 2

 1. เมื่อเลือกยื่นแบบเรียบร้อยแล้วจะเจอกับหน้าที่ให้ทุกท่าน Login ซึ่งให้ท่านทำการกรอกหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านตามที่เคยตั้งไว้ให้เรียบร้อยเพื่อเข้าใช้งาน และสำหรับผู้ที่เคยเข้าใช้งานเป็นครั้งแรกให้คลิกเลือกที่ลงทะเบียนและทำตามขั้นตอนที่ทางเว็บไซต์กำหนด

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 - 3

 1. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วท่านก็จะเห็นข้อมูลรายละเอียดตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ขึ้นมา ให้ท่านตรวจสอบความเรียบร้อย หากมีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงก็ให้เลือกแก้ไข และตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ให้กดเลือกขั้นตอนถัดไป

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 - 4

 1. เมื่อมาถึงในส่วนของหน้าหลัก ให้ท่านตรวจสอบและกรอกข้อมูลส่วนตัวตามรายละเอียดในรูปอีกครั้งในครบถ้วน หากเรียบร้อยแล้วกดขั้นตอนถัดไป

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 - 5

 1. ในส่วนของหน้านี้จะเป็นส่วนที่ให้ท่านเลือกรายการลดหย่อนภาษีที่เข้าเกณฑ์ ตามที่ท่านเคยทำมาในรอบปีภาษีนั้น ๆ และขั้นตอนการเลือกช่องทางรายได้ตามรายได้พึงประเมินตามเกณฑ์ของรายได้จริงและตามแบบการยื่นภาษีของท่าน (ภ.ง.ด 91 / 90 ) เมื่อเรียบร้อยแล้วกดขั้นตอนต่อไป

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 - 6

 1. จากเอกสารที่เราเตรียมมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีหนังสือรับรองรายได้ 50 ทวิ ให้เรานำข้อมูลจากหนังสือนี้กรอกลงไปในหน้านี้เพื่อเป็นการบันทึกรายได้ เมื่อเรียบร้อยแล้วกดขั้นตอนต่อไป

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 - 7

 1. ในขั้นตอนที่ 6 เราจะมีการเลือกรายการลดหย่อน ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะมีการกรอกรายละเอียดจำนวนเงินที่ใช้ในการลดหย่อนครั้งนี้ในขั้นตอนนี้ทั้งหมด และเมื่อทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดขั้นตอนถัดไป

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 - 8

 1. และในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะสรุปยอดสุทธิที่ทางผู้ยื่นภาษีจะต้องชำระภาษีทั้งหมดตามที่รายการได้แสดงเอาไว้

ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 - 9

 1. จากข้อ 9 สำหรับบุคคลที่ได้ชำระภาษีเกินเอาไว้ หากมีความประสงค์ที่จะขอภาษีคืนก็สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้

ยื่นภาษีบุคคลธรรยื่นภาษีบุคคลธรรมดา 2563 - 10มดา 2563 - 10

 1. ขั้นตอนสุดท้าย เป็นขั้นตอนที่จะมีเพื่อให้ท่านตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลแบบการยื่นภาษีอีกครั้ง และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดท่านควรตรวจสอบรายละเอียดในส่วนนี้ให้ถี่ถ้วน และหากพบว่าข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ให้กดยืนยันแบบ และเมื่อยืนยันแล้วท่านก็ยังสามารถเลือกเซฟเป็นไฟล์ pdf เอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานและเพื่อนำไว้ใช้ประกอบการตรวจสอบย้อนหลังได้อีกด้วย

เห็นไหมล่ะว่า ขั้นตอนการยื่นภาษีในโลกของยุคดิจิตอลถือว่าเป็นอะไรที่รวดเร็วทันใจ สะดวกสบายและใช้เวลาเพียงไม่นานเท่านั้น ดังนั้นหากท่านใดยังไม่ได้ทำการยื่นภาษีก็ต้องรีบกันแล้วนะคะ อย่ารอให้หมดเขตก่อนนะคะ และเราหวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังยื่นภาษีในรอบปีนี้ และหากท่านมีข้อสงสัยอะไรสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดในเว็บไซต์ของ สรรพากรได้ด้วยตนเองได้เลย

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , , , , , , ,